Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering

Marie Louise Overgaard Svendsen, Klaus Nordentoft Lemvigh, Hanne Søndergaard

DEFACTUM har gennemført en kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering på vegne af KL. Det overordnede formål med kortlægningen var at fremstille forslag til og forudsætninger for det videre arbejde med udveksling af data mellem kommunerne og de kliniske kvalitetsdatabaser i regi af RKKP. Kortlægningen tog udgangspunkt i kommunal hjerte-, KOL- og diabetesrehabilitering. Rapporten peger på konkrete områder, hvor der er behov for afklaring mellem RKKP og KL i forhold til monitorering af kommunale rehabiliteringsforløb. Det gælder særligt for kommunal rehabilitering af borgere med diabetes, udvælgelse af kommunale forløb og afgrænsning af populationer samt eventuelle generiske kvalitetsindikatorer på tværs af de tre sygdomsgrupper. Rapporten stiller også forslag til det videre arbejde med kommunernes dataregistrering og klassifikationer i de elektroniske omsorgsjournaler med henblik på at understøtte den kvalitetsmonitorering af kommunale rehabiliteringsforløb, der aktuelt pågår i regi af RKKP. Der sættes særligt fokus på variabelindhold, tidsmæssige aspekter ved dataindsamlingen samt registreringspraksis og datakvalitet.

Download Rapport_2019_Kortlægning_kvalitetsindikatorer_komm_rehab.pdf

Download Bilagsrapport_2019_Kortlægning_kvalitetsindikatorer_komm_rehab.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
Længde 48 sider