Cross-Cultural Adaptation, Reliability and Validity of the Danish Version of the Readiness for Return to Work Instrument

Thomas Johansen, Thomas Lund, Chris Jensen, Anne-Mette Hedeager Momsen, Monica Eftedal, Irene Øyeflaten, Tore N. Braathen, Christina M. Stapelfeldt, Ben Amick III, and Merete Labriola
Formålet med dette studie var at oversætte og tilpasse et canadisk udviklet spørgeskema til dansk samt at undersøge spørgeskemaets reliabilitet og validitet. Spørgeskemaet har til hensigt at måle i hvor høj grad sygemeldte, er parate til at genoptage deres arbejde under sygemelding eller i hvor høj grad raskmeldte vurdere deres risiko for gensygemelding.
Oversættelse og tilpasning til dansk blev gennemført i en standardiseret 5-trins proces: Oversættelse, syntese, tilbageoversættelse, konsolidering og præ-testning. Intra-class korrelation koe?cient og spredning (n = 114), Cronbach’s alpha (n = 471), konfirmerende faktor analyse (n = 373) og Spearman’s rank korrelationskoefficient (n = 436) gennemførtes på spørgeskema data indhentet fra sygemeldte, rekrutteret i et kommunalt jobcenter samt på 3 hospitalsafdelinger i Region Midtjylland.
Den oprindelige 6-stadie struktur fra det canadiske spørgeskema kunne ikke konfirmeres i de danske data og således blev de øvrige psykometriske egenskaber usikre.

Spørgeskemaet Parathed til at vende tilbage til arbejde kan således ikke anbefales til brug i dets nuværende form. Yderligere undersøgeler af den latente variabel ”parathed” anbefales gennemført i en population, der er mere homogen ift. sygefraværsårsag, sygefraværslængde samt alder end population i dette studie.

Link til projektet bag publikationen

Cross-Cultural Adaptation, Reliability and Validity of the Danish Version of the Readiness for Return to Work Instrument

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2018
Udgiver Journal of Occupational Rehabilitation
ISBN/ISSN https://doi.org/10.1007/s10926-018-9790-x
Længde 11 sider