Repetitiv transkraniel magnetisk stimulation (rTMS) til behandlingsresistent svær depression

Claus Løvschall
Denne publikation er en kort omtale af en EUnetHTA-rapport (international medicinsk teknologivurdering). I EUnetHTA-rapporten belyses effekten af at anvende repetitiv transkraniel magnetisk stimulering (rTMS) over for elektrokonvulsiv terapi (ECT) i forhold til forbedring af depressiv tilstand målt på depressionsscorer samt i forhold til remission af sygdom.
Repetitiv transkraniel magnetisk stimulering (rTMS) er en non-invasiv teknik til stimulering og modulering af hjernens nervebaner. Stimulationen gives som en række impulser. Når rTMS anvendes gentagne gange, kan den potentielt ændre hjernens reaktion på en given stimulus. Patienten er vågen under behandlingen og kan umiddelbart efter behandling genoptage almindelige aktiviteter.
Foreliggende evidensgrundlag er ikke tilstrækkeligt til at vise, hvorvidt rTMS er lige så effektiv og sikker at anvende som elektrokonvulsiv terapi (ECT), som er den behandling, patienter modtager i dag. Resultaterne antyder en højere (ikke-signifikant) responsrate og remission ved ECT end ved rTMS. Evidensen indikerer dog, at rTMS overordnet set er sikker og veltolereret. Resultater fra EUnetHTA-rapporten påviste en mindre, kortvarig effekt i forhold til depression til fordel for rTMS ved sammenligning med placebobehandling – men altså ikke ECT, og effekten kunne ikke påvises i et længere tidsperspektiv. Der fandtes ingen alvorlige risici ved anvendelse af begge behandlingsmetoder. Kvaliteten af evidensen er lav, og der er behov for yderligere forskning inden for området.

Download Omtale_Repetitiv transkraniel magnetisk stimulation (rTMS_FINAL.pdf

Udgivelsesform Øvrige
År 2018
Udgiver DEFACTUM
Længde 4 sider

Kontaktperson

Claus Løvschall

Claus Løvschall

+45 2281 2105

claloe@rm.dk

Forfattere

Claus Løvschall