Prædiktorer for hospitalsansatte sygeplejerskers jobskifte og intentioner om jobskifte – en metodekombinerende undersøgelse med fokus på fastholdelse af yngre sygeplejersker

Baggrund og Formål

Manglen på sygeplejersker stiger, og det er estimeret, at vi i Danmark kommer til at mangle mere end 6.000 sygeplejersker i 2030. Manglen på sygeplejersker forværres af en stigende tendens til jobskifte blandt sygeplejersker.

I vores tidligere undersøgelse af sygeplejerskers mentale sundhed under COVID-19-pandemien, som du kan læse mere om via linket nederst på siden, dokumenterede vi, at 34 % af sygeplejerskerne havde intentioner om jobskifte. Undersøgelser viser endvidere, at det er blandt sygeplejersker med kort arbejdserfaring, at jobskifte er størst.

Manglen på sygeplejersker er associeret til en lang række negative udfald, såsom stigende antal genindlæggelser, flere medicinfejl og øget dødelighed blandt patienter. Det er derfor vigtigt at afdække og forstå sygeplejerskers intentioner om jobskifte og ikke mindst at blive klogere på, hvordan fastholdelse kan sikres. 

Dette projekt har til formål at:

  • Identificere prædiktorer for jobskifte og ændringer i intentioner om jobskifte blandt danske hospitalsansatte sygeplejersker.
  • Identificere personlige, uddannelsesmæssige og arbejdsrelaterede prædiktorer for yngre sygeplejerskers intentioner om jobskifte.
  • Udforske og forstå yngre sygeplejerskers perspektiver på jobskifte.

Projektdesign

Projektet består af tre delstudier:

  • 1. Opfølgende spørgeskemaundersøgelse blandt deltagere i undersøgelsen: "Sygeplejerskers mentale sundhed under COVID-19" med fokus på prædiktorer for jobskifte og ændringer i intentioner om jobskifte.
  • 2. Tværsnitsspørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Sygeplejeråds medlemmer med < 6 års anciennitet med fokus på personlige, uddannelsesmæssige og arbejdsrelaterede prædiktorer for sygeplejerskers intentioner om jobskifte. 
  • 3. Kvalitativ interviewundersøgelse blandt 20 sygeplejersker (< 6 års anciennitet) med intentioner om jobskifte med fokus på faktorer af betydning for fastholdelse. 

Data i 1. og 2. delstudie generes via webbaserede spørgeskemaer. Data i 3. delstudie genereres via semistrukturerede interviews.   

Tidsperiode

1. januar 2023 – 30. juni 2024.  

Organisering

Projektet bygger på et samarbejde mellem DEFACTUM og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Projektgruppen består af:

  • Caroline Trillingsgaard Mejdahl (projektleder), sygplejerske, cand.cur., ph.d. DEFACTUM, Region Midtjylland.
  • Morten Deleuran Terkildsen, cand.mag., antropolog, ph.d. DEFACTUM, Region Midtjylland.
  • Berit Kjærside Nielsen, cand.psych., ph.d., DEFACTUM, Region Midtjylland.
  • Mimi Yung Mehlsen, cand.psych., ph.d., lektor. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 

Finansiering

Projektet er finansieret af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Aarhus Universitet og DEFACTUM, Region Midtjylland. 

Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2024