Ph.d.-projekt: Et implementeringsstudie af den nationale udrulning af telemedicin i Danmark

Telemedicin er netop nu ved at blive udrullet som et nationalt behandlingstilbud til patienter med en række kroniske sygdomme. Der er aktuelt kun begrænset viden – både i Danmark og internationalt – om, hvorledes en sådan udrulning bedst kan foregå. Derudover er der en række studier, som peger på, at implementering af telemedicin i praksis er forbundet med stor kompleksitet, og samtidig er der begrænset viden om, hvad der er fremmede og hæmmende for implementeringsprocessen. 

Dette ph.d.-projekt har til formål at undersøge, hvordan implementeringsprocessen af TeleKOL (telemedicinsk tilbud til borger med KOL) udfolder sig på forskellige niveauer, og hvad der er fremmende og hæmmende for denne proces. 

Projektet undersøger den nationale implementeringsproces på forskellige niveauer og ud fra forskellige perspektiver. Projektet undersøger således både implementeringen fra et politisk-administrativt perspektiv og fra de sundhedsprofessionelles perspektiv. 

Data indsamles via kvalitative interview med nøgleaktører i implementeringsprocessen, herunder projektledere, sundhedsprofessionelle, der arbejder med indsatsen, og ledelsen.

Disse kvalitative interview suppleres af en spørgeskemaundersøgelse blandt de sundhedsprofessionelle, som arbejder med indsatsen og skal implementere den i praksis.

Ligeledes udarbejdes der et litteratur- og dokumentstudie. 

Projektet tager sit afsæt i litteraturen omkring sundhedsinterventioner i komplekse systemer og har derfor særligt fokus på, hvordan konteksten spiller en central rolle for implementeringsprocessen. Dertil har projektet et teoretisk afsæt i implementerings- og translationslitteraturen. 

Projektet skal bidrage med vigtig viden om, hvordan vi implementerer nye teknologier i sundhedsvæsenet. Desuden vil projektet bidrage med viden om, hvad der sker, når interventioner skaleres til nationalt niveau, og hvordan lokale kontekster spiller ind på denne proces. 

Ph.d.-projektet er forankret hos Folkesundhed & Sundhedstjenesteforskning, DEFACTUM, Region Midtjylland med indskrivning ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. 

Vejledningsteamet består af Camilla Palmhøj Nielsen, Lotte Groth Jensen og Christian Bøtcher Jacobsen.  

Projektet er en del af et større forskningsprogram (DAN-COPD), som har til formål at evaluere den nationale udrulning af telemedicin til patienter med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) i Danmark.  Programmet udføres i et samarbejde mellem DEFACTUM, Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS) og Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI).

Projektet er primært finansieret af Sygeforsikringen Danmark.

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2025

Projektleder