Fagprofessionelle og organisatorisk innovation i ældreomsorg: Implementering af kommunale forløbsmodeller

BAGGRUND: På landsplan modtager over 130.000 ældre borgere personlig/praktisk hjælp. Et stigende antal har flere, samtidige sygdomme, som kræver involvering af flere faggrupper og organisatoriske enheder. Samtidig oplever mange ældre begrænset koordinering med konsekvens for deres håndtering af sygdomme og hverdagsliv. Der mangler systematisk viden om, hvordan fagprofessionelle bidrager til implementering af tiltag til koordinering af ældreomsorg. Det er projektets fokus og det tager udgangspunkt i implementeringen af en ny forløbsmodel til ældre med omsorgs- og rehabiliteringsbehov i Aarhus kommune. Modellen har til formål at styrke tværfaglig koordinering og derved i højere grad imødekomme borgerens behov for sammenhængende forløb, med henblik på at fremme den enkeltes mulighed for bedre at klare den daglige tilværelse.
FORMÅL: Forskningsprojektet har to formål. Forskningsmæssigt analyserer projektet, hvordan fagprofessionelle bidrager til implementeringen af tværfaglig koordinering i ældreomsorg. I et praksisperspektiv videreudvikler projektet implementeringen og fastholdelsen af den nye forløbsmodel for ældreomsorg i Aarhus Kommune med henblik på at forbedre indsatsen for ældre med omsorgs- og rehabiliteringsbehov. På den baggrund vil projektet bidrage med ny forskningsmæssig viden om, hvordan fagprofessionelle driver implementering af tværfaglig koordinering i ældreomsorg. Det vil også give ny praktisk viden om, hvordan kommuner bedre kan understøtte denne proces.
DESIGN OG METODE: Forskningsprojektet tilrettelægges som et kvalitativt casestudie af implementeringen af forløbsmodellen i Aarhus kommune. Implementeringen af forløbsmodellen og dennes tværfaglige koordinering i ældreomsorg undersøges retrospektivt i umiddelbar forlængelse af implementeringsperiodens afslutning. Der fokuseres i casestudiet på dels at skabe indblik i, hvordan de fagprofessionelle skaber meningen med forløbsmodellen, og hvilke strategier de bruger til at udforme den konkrete koordineringspraksis undervejs i implementeringsprocessen, og dels hvilke konsekvenser det har for den samlede implementering og fastholdelse af forløbsmodellen. Metodisk baseres projektet på observationer, interview og dokumentstudier. Initiativtager til projektet er DEFACTUM – Social, sundhed & arbejdsmarked, Region Midtjylland, i samarbejde med Aarhus Kommune, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) og Roskilde Universitet, Institut for Samfund og Globalisering (RUC). Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem de tre parter.
FORMIDLING: Projektets resultater formidles i videnskabelige artikler, som publiceres i internationale, peer-reviewede tidsskrifter, på konferencer samt i relevante nationale faglige fora.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019
Samarbejdspartnere Aarhus Kommune, RUC

Projektleder