Multisyge patienter i almen praksis: på vej mod gode patientforløb

Formål:
Forskningsprojektets formål er at undersøge alment praktiserende lægers oplevede muligheder og barrierer i arbejdet med de multisyge patienter, herunder samarbejdet med den specialiserede indsats på hospitaler, ved speciallæge og ved kommunal rehabilitering.

Baggrund:
Multisyge patienter udgør en stor patientgruppe i alment praktiserende lægers konsultationer. Almen praksis er central som 'tovholder' ved siden af den grundlæggende behandling af multisyge patienter. International litteratur viser, at patientgruppen opleves kompleks, at praktiserende læger finder konsultationer med multisyge patienter ressourcekrævende, at det er besværligt at uddelegere opgaverne vedr. de multisyge patienter, og at læger oplever vanskeligheder i det tværsektorielle samarbejde om multisyge patienter. Der er behov for en nuanceret viden, som i en dansk kontekst belyser håndtering af multisyge patienter i almen praksis.

Forskningsspørgsmål:
1. Hvilke udfordringer oplever alment praktiserende læger i deres håndtering af patienter med multisygdom? Hvad er alment praktiserende lægers motivation og bevæggrunde for beslutninger og handlinger vedr. deres multisyge patienter?
2. Hvilke organisatoriske rammer i almen praksis udgør muligheder og barrierer for en hensigtsmæssig håndtering af multisyge patienter?
3. Hvilke udfordringer oplever alment praktiserende læger, at multisygdom udgør i den tværsektorielle og tværfaglige samarbejdspraksis?

Design og metode:
Der bliver anvendt et kvalitativt studiedesign. Dataindsamling fortages ved hjælp af observationer samt individuelle interview blandt praktiserende læger. Undersøgelsen finder sted i optageområdet for Hospitalsenheden Midt, og såvel flermandspraksis som solopraksis indgår i undersøgelsen.

Tidsplan:
Forskningsprojektet gennemføres med dataindsamling forår 2017; analyse, artikelskrivning og formidling i relevante fora efteråret 2017.

Formidling:
Der udarbejdes to videnskabelige artikler til peer-reviewede tidsskrifter, og resultaterne søges desuden formidlet på relevante konferencer. Forskningsprojektets resultater formidles i relevante organisatoriske fora, fx via klyngestyregrupper samt undervisning relevant for multisygdomsundervisning under KEU (Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget) for almen praksis i Region Midtjylland.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2018

Projektleder

Projektmedarbejdere