Kan svage, ældre, medicinske patienter få et kommunalt akuttilbud som alternativ til indlæggelse? Det spørgsmål skal vagtlægen ofte tage en hurtig beslutning om ude hos patienten. Derfor er det afgørende at vagtlægen kender kompetencerne i de kommunale akutteams, viser en ny undersøgelse af forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM.

Billede af lægeudstyrVagtlægen mangler ofte det nødvendige kendskab til muligheder og kompetencer i de lokale kommunale akuttilbud. Foto: Marcelo Leal, Unsplash

Vagtlægen mangler ofte det nødvendige kendskab til muligheder og kompetencer i de lokale kommunale akuttilbud. Det viser DEFACTUMs undersøgelse af, hvad der hæmmer og fremmer fælles visitation i Randersklyngen og Midtklyngen, som har afprøvet hver sin model for fælles visitation i vagttid. 

Klyngeprojekterne er en del af satspuljeprojektet "Det rette tilbud til borgerne ved første kontakt", der afprøver modeller for, at visitationen af ældre medicinske patienter kan ske i et samarbejde mellem tre aktører – den praktiserende læge eller vagtlægen, hospitalsvisitationen og det kommunale akutteam. Dette skal sikre, at borgerne får det rette tilbud fra start og ikke indlægges på hospitalet, hvis det kunne have været undgået, fx ved at tilbyde borgeren en kommunal akutplads eller kommunal hjælp i eget hjem.

Udover det manglende nødvendige kendskab til de kommunale akuttilbud, er der ifølge undersøgelsen problemer med manglende tid til at finde alternative løsninger til en hospitalsindlæggelse. Det er tidskrævende for lægen at afklare mulighed for et kommunalt akuttilbud i dialog med det kommunale akutteam – særligt fordi der mangler en helt fast etableret procedure for, når lægen skal aftale et akuttilbud, mens proceduren for indlæggelse er både veletableret og hurtig og nem at foretage.

Analysen har ikke til formål at pege på den ene model frem for den anden. Derimod er ønsket at organisationsanalysen kan give indblik i, hvilke organisatoriske udfordringer projekterne er stødt på undervejs, samt hvilke interventioner, der har givet fremmende resultater i arbejdet for at skabe en fælles visitation på tværs af almen praksis, kommunalt og regionalt regi.

Undersøgelsen er foretaget gennem telefoninterviews med de ti af de involverede aktører – læger, sygeplejersker i hospitalsvisitationen, kommunale akutsygeplejersker og repræsentanter fra projektledelsen.

Den fulde afrapportering af undersøgelsen er tilgængelig på sundhedsaftalens hjemmeside under satspuljeprojektet 'Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt'. Læs om projektet 'Organisationsanalyse af fælles visitation.