19. møde i Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning fandt sted mandag den 25. september 2017.

Mødet blev afholdt i Studenternes Hus og Konferencecenter, Aarhus Universitet, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C.

Tema:
Et helt afgørende succeskriterie for udviklingen af sundhedsvæsenet er, at de centrale institutioners struktur og funktion understøtter borgernes behov for sundhedsydelser. Udviklingen af sundheds-væsenet har gennem en længere periode særligt været drevet af specialisering med henblik på at forbedre behandling af enkelte sygdomme. Men 20-30 % af den voksne befolkning er multisyge, og understøttelsen af deres behov udfordres af den stigende specialisering.
Sundhedsvæsenet må fremover udvikle sig i nye retninger, så vi i stigende grad sikrer sammenhængende forløb – også for borgere, som har komplekse sygdomsbilleder. Vi vil på denne konference drøfte udvikling af sundhedsvæsenets organisering med udgangspunkt i borgernes behov – med multisygdom som gennemgående case.


Materialer fra dagen:

Dagens program

Hæftet, der blev udleveret på konferencen

PowerPoints:

Oplæg ved keynotespeaker Mieke Rijken

Paneldiskussion: Patient - Lisbeth Ørtenblad
Paneldiskussion: Almen praksis - Marius Brostrøm Kousgaard
Paneldiskussion: Kommune - Charlotte Glümer
Paneldiskussion: Økonomi - Eva Draborg
Paneldiskussion: Organisation - Janne Seemann 

Afslutning og perspektivering ved Mette Kjølby

Parallelsessioner:

Workshop om multisygdom

Session 1: Sundhedsvæsenet i forandring
Personlig medicins potentialer – en politisk diskursanalyse

Øger læger i den fremskudte præhospitale indsats overlevelsen hos patienter med akutte kritiske tilstande?

Sundhedsøkonomiske omkostninger for multisyge og komplekst multisyge patienter

Session 2: Koordinering i sundhedsvæsenet
The Patient’s Team and extended role of doctors as ‘Patient responsible Physicians’ - some organizational perspectives

Når sygeplejersker koordinerer: Formel og uformel inter-organisatorisk koordination i patientforløb med multisygdom

Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom – Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital

Genindlagte ældre medicinske patienters oplevelse af perioden omkring en akut korttidsindlæggelse

Respiratorbehandling i eget hjem – Organisatoriske udfordringer og fremadrettede perspektiver på visitation, igangsætning og tilrettelæggelse af behandling. Resultater fra ny medicinsk teknologivurdering

Session 3: Patientrettede indsatser i sundhedsvæsenet
PRO-data og instrumentering af patientviden og -deltagelse

Know where to go: Evidence from a controlled trial of a healthcare system information intervention among immigrants

Community Families: Bridging the gap between mental health services and civil society – A qualitative study from a users' perspective

Netværksfamilier - et kvalitativt studie af frivillige familier, der støtter folk med svær psykisk sygdom

Posters:

DEFACTUM, Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning

Københavns Universitet