Navn Status Projektleder Afslutning
Afprøvning af konceptet Kliniske Mikrosystemer som tilgang til kvalitetsudvikling Afsluttet Jesper Buchholdt Gjørup 2011
Afprøvning og evaluering af integrerede operationsstuer Aktiv Bettina Wulff Risør
Aktiv Patientstøtte Aktiv Camilla Palmhøj Nielsen
ALS på tværs Afsluttet Charlotte Handberg
Anonymisering LUP-fødsler Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen 2015
Apopleksi Aktiv Tina Willemann
Audit af kommunernes indsats over for borgere med erhvervet hjerneskade Afsluttet Marianne S. Balleby 2013
Audit af tilfælde af vold og vold med døden til følge på botilbud og forsorgshjem Afsluttet Kirsten Overgaard 2015
Barometer for læger og sygeplejersker Afsluttet Jens T. Hørlück 2017
Bedre handleplaner – bedre styring Afsluttet Kirsten Overgaard 2014
Betydningen af pragmatiske sprogvanskeligheder for børn med høretab – et litteraturstudie som forprojekt til ph.d.-studie Afsluttet Lise Marie Witt Udsen 2016
Betydningen af tidlig tværsektoriel indsats hos de svageste ældre, medicinske patienter. En kvalitativ undersøgelse af patientoplevelser Aktiv Lucette Kirsten Meillier
Brief ICF Core set til patienter med lænderygsmerter Afsluttet Charlotte Ibsen 2015
Bruger- og pårørendeundersøgelse på Døgnområdet FBU, Aarhus Kommune Afsluttet Jon Hadsund 2016
Bruger-/pårørendeundersøgelse - Randers Kommune Afsluttet Signe Andren Thrane 2015
Brugernes oplevelse af Familieambulatoriet i Region Midtjylland Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen
Brugernes oplevelse af Præhospitalet Afsluttet Jon Hadsund 2015
Brugernes oplevelse af Præhospitalet - siddende patientbefordring Afsluttet Jon Hadsund 2016
Brugeroplevelser og organisering af strukturel forebyggelse i Socialpsykiatrien Afsluttet Lucette Kirsten Meillier 2016
Brugerundersøgelse på Boområdet, SUV og VH Afsluttet Jon Hadsund 2015
Construction Genetic Narratives in a Cross-Cultural Perspective Afsluttet Morten D. Terkildsen 2016
Cost-effectiveness of PROPATEN graft versus a standard graft: A cost-effectiveness analysis alongside a randomised controlled trial with five years follow-up Afsluttet Marie Konge Villemoes 2016
Deklaration af VISOs leverandører Afsluttet Jens Hansen 2014
DEL Granhøjen Afsluttet Anders Erik Nørbæk 2014
DEL i Region Syddanmark Afsluttet Anders Erik Nørbæk 2015
Den gode henvisning – audit på førhenvisnings- og henvisningsforløb Afsluttet Kirsten Overgaard 2013
Den narrative samtalemodel i børnehaver Afsluttet Inge Wittrup 2014
Det nationale implementeringsnetværk 'Forebyggelse og håndtering af tvang i psykiatrien' Afsluttet Britta Ravn 2010
Det patientcentrerede sygehus - En undersøgelse af patienters oplevelser af deres sygehusindlæggelse Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen 2016
Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner (SIP-sikret) Afsluttet Anders Erik Nørbæk 2015
Det Sociale Indikatorprogram for voksne på sociale tilbud (SIP-socialpsykiatri og SIP-hjerneskade) Afsluttet Anders Erik Nørbæk 2014
Diagnostik af hjertepatienter i almen praksis Aktiv Claus Løvschall 2017
Effektevaluering af fire satspuljeprojekter vedr. psykiatri: Delaftale 2: Regionale tværfaglige teams vedr. medicinering Aktiv Marianne S. Balleby 2018
Effektevaluering af forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien Afsluttet Anders Erik Nørbæk 2017
Effektmåling af Aggressionsprofiler og Guidelines (APG) Aktiv Dorte Brandt Svendstrup
Evaluering - Behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb Afsluttet Kirsten Overgaard 2014
Evaluering af "patientansvarlig læge" i Region Midtjylland Afsluttet Morten Greve 2017
Evaluering af Bobb (Bedsteforældre og BørneBørn) – støtte til nært relaterede psykisk syge Afsluttet Jakob Sevelsted 2016
Evaluering af den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) i Videreuddannelsesregion Nord Afsluttet Anne Sophie Boisen
Evaluering af Den Regionale MRSA-enhed i Region Midtjylland Afsluttet Jesper Buchholdt Gjørup 2012
Evaluering af Familie-FOKUS Afsluttet Jens Hansen 2018
Evaluering af forstærket indsats over for unge på sikrede institutioner Afsluttet Morten Greve 2009
Evaluering af forsøg med interaktive tavler på interne skoler Afsluttet Morten Greve 2010
Evaluering af Holmstrupgårds Frivillighus Afsluttet Morten Greve 2017
Evaluering af implementeringen af det kognitive behandlingsprogram ART Afsluttet Jens Hansen 2014
Evaluering af indsatser på senhjerneskade-området i Randers kommune Afsluttet Merete Tonnesen 2015
Evaluering af kompetenceudvikling vedr. kognitiv adfærdsterapi Afsluttet Jesper Buchholdt Gjørup 2015
Evaluering af kompetenceudviklingsforløbet BRO Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen 2013
Evaluering af KRAS-projektet i Horsens Kommune Afsluttet Jens Hansen 2009
Evaluering af lærings- og mestringsforløb ved Sundhedscenter Vest Afsluttet Camilla Palmhøj Nielsen 2014
Evaluering af Miniuddannelse i Åben Dialog Aktiv Jens Hansen 2018
Evaluering af ny samarbejdsmodel i forhold til børn med cerebral parese Afsluttet Lise Marie Witt Udsen 2017
Evaluering af projekt Dobbeltdiagnose i Skanderborg Kommune Afsluttet Jens Hansen 2012
Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte Afsluttet Lise Marie Witt Udsen 2015
Evaluering af Region Midtjyllands forstærkede indsats overfor patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Afsluttet Lars Rasmussen 2013
Evaluering af satspuljen: Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser Afsluttet Mett Marri Lægsgaard 2015
Evaluering af SINDs netværksgrupper Afsluttet Jens Hansen 2015
Evaluering af Sundhedscaféer Afsluttet Jens Hansen 2014
Evaluering af Thisted Kommunes projekt Hånd Om Egen Familie 2014-2016 Afsluttet Marianne S. Balleby 2017
Evaluering af udviklingsforløbet Patient Empowerment Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen 2014
Evaluering af: Styrket indsats for den ældre medicinske patient – forløbskoordination Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen 2016
Evaluering og effektmåling af gruppebehandling for børn/unge, der har været udsat for seksuelle overgreb Afsluttet Mett Marri Lægsgaard
Fagprofessionelle og organisatorisk innovation i ældreomsorg: Implementering af kommunale forløbsmodeller Aktiv Kathrine Carstensen
FamilieFOKUS interviewundersøgelse Aktiv Merete Tonnesen 2018
Fasen efter raskmelding i et arbejdsmarkedsperspektiv Afsluttet Kirsten Schultz Petersen 2015
Fedt for Fight Afsluttet Jens Hansen 2012
FOCA – FOrskningsCenter for unges Arbejdsliv Afsluttet Merete Labriola 2016
Forandringsarbejde og kvalitetsudvikling på Fonden Sparta Afsluttet Camilla Bak Kristensen 2014
Forbrugsvariation Afsluttet Marie Hauge Pedersen 2016
Forebyggelse af multisygdom Afsluttet Lucette Kirsten Meillier 2012
Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Afsluttet Camilla Palmhøj Nielsen 2015
Forretningsudvikling i RM-specialområdet Socialpsykiatri Børn og Unge (SBU) Afsluttet Morten Greve 2014
Forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri Aktiv Pia Vedel Ankersen
Forundersøgelse til national pårørendeundersøgelse på hjerteområdet Aktiv Nina Konstantin Nissen
Fremskudte socialrådgivere i skoler og daginstitutioner Afsluttet Marianne S. Balleby 2013
Funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og rehabiliteringsforløb hos hoftebrudspatienter over 65 år Afsluttet Monica Milter Ehlers 2016
Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Afsluttet Morten Greve 2009
Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen Afsluttet Ulla Væggemose 2017
Handicappede børn og unges skolegang på fri- og privatskoler Afsluttet Morten Greve 2017
Handleplaner i Fredericia Kommune Ej aktiv Morten Greve
Hjerterehabilitering: Fra hospital til kommunalt regi Aktiv Charlotte Gjørup Pedersen
Hospital choice in times of restructuring of the hospital sector: Assessment of individual preferences for the case of uncomplicated pregnancies Afsluttet Nasrin Tayyari Dehbarez
Hvordan har du det? Afsluttet Finn Breinholt Larsen 2016
Hvordan har du det? - 2017 Aktiv Finn Breinholt Larsen
Igangsættelse af fødsel efter termin – et kvalitativt studie af kvinders erfaringer Aktiv Stina Lou Fleron
Implementering og afprøvning af metoder til forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet: Et forprojekt Afsluttet Morten Greve 2017
Implementeringsstøtte til projektkommuner i projekt Fritidspas Afsluttet Lone Jakobi Sørensen 2016
Interviewbaserede borgerperspektivundersøgelser, bidrag til udarbejdelse af Regions Midtjyllands forløbsprogrammer på kronikerområdet Afsluttet Marianne S. Balleby 2010
Kommenteret MTV: kateterbaseret nyredenervering Afsluttet Claus Løvschall
Kommunikation for livet Afsluttet Lise Marie Witt Udsen 2016
Konsulentbistand til udvikling af virkningsteori, virkningsevaluering og videnstrategi med Muhabet Aarhus Afsluttet Christiane B. Petersen 2013
Kortlægning af metoder til forebyggelse af ungdomskriminalitet Afsluttet Morten Greve 2013
Kortlægning af sikkerhedsprocedurer på dag- og døgntilbud i Vejle Kommune Afsluttet Karen Nørskov Jensen 2015
Kortlægning og analyse af monitorering som forebyggelsesredskab Afsluttet Morten Greve 2014
Kræft og tilbagevenden til arbejde - med fokus på social ulighed Aktiv Christina Malmose Stapelfeldt 2018
Kvalitativ undersøgelse: lænderyg-holdforløb på Ortopædisk GenoptræningsCenter, Aarhus Kommune Afsluttet Merete Tonnesen 2016
Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser. Implementerings- og effektevaluering af Social Færdighedstræning og Åben Dialog Afsluttet Mett Marri Lægsgaard 2016
Kvalitetsaudit af VISOs specialistydelser Afsluttet Marianne S. Balleby
Langt væk – tæt på Afsluttet Lise Marie Witt Udsen 2017
LUP Psykiatri 2012 Afsluttet Gitte Dahl
LUP Psykiatri 2013 Afsluttet Gitte Dahl 2014
LUP Psykiatri 2014 Afsluttet Gitte Dahl 2015
LUP Psykiatri 2015 Afsluttet Simone Witzel 2016
LUP Psykiatri 2016 Afsluttet Simone Witzel 2017
LUP Psykiatri 2017 Afsluttet Simone Witzel
LUP Somatik 2014 Afsluttet Simone Witzel 2015
LUP Somatik 2015 Afsluttet Simone Witzel 2016
LUP Somatik 2016 Afsluttet Simone Witzel 2017
LUP Somatik 2017 Afsluttet Simone Witzel
LUP Somatik, regional del 2014 Afsluttet Simone Witzel 2014
LUP Somatik, regional del 2015 Afsluttet Simone Witzel 2016
LUP-fødende 2014 Afsluttet Dorte Brandt Svendstrup 2015
LUP-fødende 2015 Afsluttet Dorte Brandt Svendstrup 2016
LUP-fødende 2016 Afsluttet Dorte Brandt Svendstrup
LUP-fødende 2017 Afsluttet Dorte Brandt Svendstrup
Lægesekretærer, Effektive Arbejdsprocesser og patientforløb Afsluttet Søren Pind Lauritsen 2010
Læring og mestring - Patientuddannelse på deltagernes præmisser Afsluttet Lise Arnth Nielsen 2011
Læring og mestring i rehabilitering Aktiv Nasrin Tayyari Dehbarez 2019
Male cancer survivors’ participation in municipal cancer rehabilitation – an ethnographic study of the male cancer survivors and the health professionals perspectives Afsluttet Charlotte Handberg 2015
Medicinsk teknologivurdering af robotassisteret kirurgi Afsluttet Claus Løvschall 2015
Medicinsk teknologivurdering om integrerede operationsstuer Aktiv Claus Løvschall
Metodeudvikling, modelklargørelse og opkvalificering vedr. forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandegrupperinger Afsluttet Anders Erik Nørbæk 2017
Modelbeskrivelse af Stå ikke i stampe - brug din rampe Aktiv Jens Hansen 2018
MoEva – Monitorering og Evaluering af Patientuddannelser Aktiv Lise Arnth Nielsen
Monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland Afsluttet Hanne Søndergaard
Monitorering af kommunal hjerterehabilitering i Region Midtjylland Aktiv Hanne Søndergaard
MTV af respiratorbehandling i eget hjem Afsluttet Claus Løvschall
Multisygdom og ulighed i det behandlende sundhedsvæsen Afsluttet Lucette Kirsten Meillier 2015
Multisyge patienter i almen praksis: på vej mod gode patientforløb Afsluttet Lisbeth Ørtenblad
Måling af patientsikkerhedskultur Aktiv Hanne Søndergaard
Måling af telemedicinsk indsats i Region Midtjylland Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen 2015
Målsætning i Rehabilitering Aktiv Merete Tonnesen
Nedbringelse af anvendelsen af tvang i psykiatrien 2012-2015 - et satspuljefinansieret nationalt gennembrudsprojekt Afsluttet Jesper Buchholdt Gjørup 2015
Netværksfamilieprojektet - effekter af et nyt socialpsykiatrisk behandlingstilbud Afsluttet Ulla Væggemose 2016
Netværksfamilier – Implementering af et evidensbaseret støttetilbud i civilsamfundet over for personer med svære sindslidelser. Afsluttet Lise Arnth Nielsen 2016
Ny styring i et patientperspektiv Aktiv Camilla Palmhøj Nielsen
Omkostningseffektivitet af forskellige udredningsstrategier for nydiagnosticeret tyktarmskræft i det danske sundhedsvæsen Afsluttet Rikke Søgaard 2014
Opsætning af ASI-Forsorgskemaer Afsluttet Karen Sophie Pilegaard 2014
Organisational design of emergency care: Policy Evaluation Aktiv Line Stjernholm Tipsmark 2020
Patienters forståelse af hospitalernes indkaldelsesbreve med fokus på ret til hurtig udredning Afsluttet Lisbeth Ørtenblad
Patientjournal og overblik – lægers dannelse og opnåelse af overblik Afsluttet Lotte Groth Jensen 2015
Patientsikkerhed, Implementeringsstøtte til sygehuse Afsluttet Jesper Buchholdt Gjørup 2014
Peer Job Afsluttet Jesper Buchholdt Gjørup 2017
Personalized Medicine in the Welfare State (MeInWe) Personlig medicin i velfærdsstaten (MeInWe) Aktiv Lotte Groth Jensen 2022
Personlig medicins potentiale – en politisk diskursanalyse Afsluttet Morten D. Terkildsen 2017
Ph.d.-projekt om forebyggelse af knoglebrud blandt ældre - med fokus på social ulighed Aktiv Gitte Valentin
Ph.d.-protokol Afsluttet Nasrin Tayyari Dehbarez 2015
Projekt Frydlege i Viborg Kommune Afsluttet Karen Sophie Pilegaard
Projekt JUMP: Organisering, erfaringer og resultater Afsluttet Morten Greve 2010
Projekt Medicinpædagogik og Psykoedukation Afsluttet Jens Hansen 2013
Prænatal genetik: En antropologisk undersøgelse af viden i proces Aktiv Stina Lou Fleron 2020
PUSAM – Projekt om Unge, Sårbarhed, Arbejdsmiljø & Marginalisering Afsluttet Thomas Lund 2015
Pårørendestøtte – viden og status Aktiv Nina Konstantin Nissen
Rapportering af spørgsmål om social kapital på Hospitalsenhed Midt Afsluttet Peder Hau Lyng 2015
Redskabet "Funktionsevne på arbejde" Aktiv Merete Labriola
RegionsRygcenter - Forskningsenhed for Sygemeldte: Hospitalsbaserede interventioner for arbejdsmæssig rehabilitering af sygemeldte med smerter i ryg, nakke eller skulder. Aktiv Merete Labriola
Resultatdokumentation Afsluttet Anders Erik Nørbæk 2014
Resultatdokumentation på forsorgshjem Afsluttet Anders Erik Nørbæk 2015
Sammenhængende forløb i Skanderborg Afsluttet Dorte Laursen Stigaard 2015
Screening for Down’s syndrom Afsluttet Stina Lou Fleron 2015
SPARK (Sunde Park Aktiviteter Rehabilitering og Klima) Aktiv Charlotte Handberg 2016
Sparta - Vidensbaseret dokumentation Afsluttet Mette Gubi Axelsen 2015
Spørgeskemaundersøgelse blandt læger og sygeplejersker med fokus på antibiotika Afsluttet Dorte Brandt Svendstrup 2017
Stadig Ramt? Et studie af langtidskonsekvenser af vold på arbejdspladsen Afsluttet Mathias Kamp Lasgaard
Sundere liv i socialpsykiatrien Afsluttet Lise Arnth Nielsen 2015
Sundhedskompetence blandt personer med kronisk sygdom Afsluttet Karina Friis
Sundhedsøkonomisk evaluering af internetbaseret terapi til patienter med helbredsangst Aktiv Marie Konge Villemoes
Sygeplejefaglighed i børne- og ungdomspsykiatrien Afsluttet Kirsten Overgaard 2014
Systematisk indsamling af oplysninger om funktionsevne anvendt ved beslutning om behandlingsindsats til patienter med lumbal nerverodspåvirkning - et validerings- og effektstudie Aktiv Charlotte Ibsen
The use of 3D printing for implants and splints in connection with surgery Aktiv Lotte Groth Jensen 2020
TrialPartner Afsluttet Louise Næser Lindequist
TRYG via kommunikation Afsluttet Charlotte Handberg 2016
Uddannelse - Læring og Mestring Afsluttet Camilla Palmhøj Nielsen 2014
Udvikling af analyseværktøj til forebyggelse af banderekruttering Aktiv Anders Erik Nørbæk
Undersøgelse af behovet for specialrådgivning Afsluttet Jens Hansen 2015
Undersøgelse af gode erfaringer med implementering og anvendelse af Fælles Medicinkort på hospitaler og i almen praksis Afsluttet Pernille Bjørnholt Nielsen 2015
Undersøgelse af gravides arbejdsmiljø og holdninger til sygefravær Aktiv Pernille Pedersen
Unwarranted small-area variation in the use of healthcare: The case of psychiatry Aktiv Emely Ek Blæhr
Valg af abort efter diagnosticeret Downs syndrom hos fosteret Afsluttet Stina Lou Fleron
Validering af spørgeskema Afsluttet Anne-Mette Hedeager Momsen 2015
VISO's rådgivning om adoption uden samtykke. En videns- og erfaringsopsamling Aktiv Morten Greve 2018
Vurdering af rehabiliteringsbehov hos patienter med hæmatologisk kræft på hospitaler og i kommuner Afsluttet Charlotte Handberg 2017
Værdiskabelse i praksis - udviklingsprojekt i Fredericia Kommune Afsluttet Morten Greve 2018
Ældre med autisme (GAU) Afsluttet Kirsten Overgaard 2017