Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for psykiatrien gennemføres årligt på vegne af de fem regioner og Danske Regioner. DEFACTUM varetager projektledelsen for undersøgelsen og danner sammen med Kompetencecenter for Patientoplevelser i Region Hovedstaden Sekretariatet for LUP.

Målgrupper

LUP Psykiatri omfatter fem patientgrupper og fire pårørendegrupper, hvor spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter er tilpasset de enkelte målgrupper. De ni delundersøgelser dækker målgrupperne

 • Voksne ambulante patienter
 • Voksne indlagte patienter
 • Voksne patienter på specialiserede retspsykiatriske sengeafsnit
 • Ambulante patienter, børn og unge
 • Indlagte patienter, børn og unge
 • Forældre til ambulante børn og unge
 • Forældre til indlagte børn og unge
 • Pårørende til ambulante voksne patienter (gennemføres hvert tredje år, næste gang i 2018)
 • Pårørende til indlagte voksne patienter (gennemføres hvert tredje år, næste gang i 2018)

Formål
Formålet er at få viden om den brugeroplevede kvalitet i den regionale psykiatri. Undersøgelserne er organiseret, så det er muligt at

 • identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
 • levere resultater på lokalt plan, som kan afdække områder, hvor der er brug for kvalitetsforbedringer
 • følge udviklingen over tid
 • give beslutningstagere mulighed for at sammenligne områder

Temaer

Undersøgelser har følgende temaer:

 • Modtagelsen (kun indlagte patienter)
 • Personalet
 • Behandlingen
 • Patient-/pårørendeoplevede fejl
 • Patient- og pårørendeinddragelse
 • Tvang under indlæggelsen
 • Sammenhæng og samarbejde (kun voksne patienter og alle pårørende)
 • Udskrivelsen fra sengeafsnittet (kun voksne indlagte patienter og deres pårørende samt pårørende til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien)
 • Samlet indtryk

Undersøgelsesperiode

Undersøgelsen er en totalundersøgelse og omfatter, med få undtagelser, alle patienter og op til to pårørende til hver patient, der opfylder inklusionskriterierne inden for inklusionsperioden. Personalet udleverer spørgeskemaer til de patienter og forældre til børn, der skal udskrives, overflyttes eller som har haft mindst to-tre ambulante kontakter. For de indlagte voksne patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit gælder det dog, at spørgeskemaerne ikke udleveres ved udskrivelse, men til alle patienter, der er indlagt i undersøgelsesperioden, hvis de har været indlagt mindst tre døgn, inden undersøgelsesperiodens afslutning. Derudover sender sekretariatet spørgeskemaer til de pårørende, som patienterne selv har oplyst.

Der bliver udleveret spørgeskemaer til patienter og forældre til børn og unge på følgende tidspunkter:

 • Voksne indlagte i uge 36-45
 • Voksne ambulante i uge 36-38
 • Børn og unge ambulante i uge 36-41
 • Børn og unge indlagte i uge 38-41
 • Patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i uge 36-38

Resultater
Resultaterne rapporteres på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau.

Afdelinger og afsnit modtager egne resultater i form af en rapport med tabeller og figurer samt en rapport med patient- og/eller pårørendekommentarer ca. seks uger efter dataindsamlingen lukker.

Læs mere om de nationale resultater og de regionale resultater.

Rapporterne offentliggøres hvert år i uge 11.

Delundersøgelser i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter og pårørende, samt børn, unge og deres forældre, og patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i hospitalspsykiatrien.
Læs mere om LUP Psykiatri

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 
Læs mere om LUP Somatik.

LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse

LUP Fødende omfatter nybagte mødre.
Læs mere LUP Fødende.