lup_psykiatri_groen_med_tekst_2_linjer.png

Plakat LUP Voksne

 

Besøger du en psykiatrisk afdeling i efteråret 2018?

Så får du udleveret et spørgeskema af personalet, som vi håber, du vil besvare.

Din mening er vigtig

Din oplevelse som patient eller pårørende er værdifuld for os. Du kan bedst fortælle, hvordan det er at være patient eller pårørende i psykiatrien. Du ved fx, hvad der er vigtigt for dig som patient/pårørende. Du kan besvare spørgsmål om, hvad du synes, der fungerer godt, og hvad du ønsker, der kan laves om.

Dine oplevelser er værdifuld information, som psykiatrien vil bruge til fremadrettet at forbedre kvaliteten til gavn for patienter og pårørende. Lad os høre din ærlige mening.

På forhånd tak.

Se hvornår du kan modtage et spørgeskema:

Voksne ambulante: 
3. september til 23. september

Voksne indlagte: 
3. september til 11. november

Specialiseret retspsykiatri, indlagte: 
3. september til 23. september

Børn og unge ambulante og pårørende:
3. september til 14. oktober

Børn og unge indlagte og pårørende: 
17. september til 14. oktober

DEFACTUM udsender spørgeskemaer med posten til pårørende til voksne patienter på følgende tidspunkter:

Pårørende til voksne ambulante:
3. september til 22. oktober

Pårørende til voksne indlagte: 
3. september til 26. november

Spørgeskemaer til LUP Psykiatri 2018

Se spørgeskemaer i LUP Psykiatri 2018.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte Simone Witzel fra DEFACTUM på telefon 4042 7144 i dagtiden på hverdage.


Den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien gennemføres årligt på vegne af de fem regioner og Danske Regioner. DEFACTUM varetager projektledelsen for LUP Psykiatri og danner sammen med Kompetencecenter for Patientoplevelser i Region Hovedstaden Sekretariatet for LUP.

Målgrupper

LUP Psykiatri omfatter fem patientgrupper og fire pårørendegrupper, hvor spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter er tilpasset de enkelte målgrupper. De ni delundersøgelser dækker målgrupperne

 • Voksne ambulante patienter
 • Voksne indlagte patienter
 • Voksne patienter på specialiserede retspsykiatriske sengeafsnit
 • Ambulante patienter, børn og unge
 • Indlagte patienter, børn og unge
 • Forældre til ambulante børn og unge
 • Forældre til indlagte børn og unge
 • Pårørende til ambulante voksne patienter (gennemføres hvert tredje år)
 • Pårørende til indlagte voksne patienter (gennemføres hvert tredje år)

Pårørende til voksne ambulante og indlagte patienter inviteres til at deltage i LUP Psykiatri hvert tredje år. Pårørende til voksne deltager i 2018 og næste gang i 2021.

Formål

Formålet er at få viden om den brugeroplevede kvalitet i den regionale psykiatri. Undersøgelserne er organiseret, så det er muligt at

 • identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
 • levere resultater på lokalt plan, som kan afdække områder, hvor der er brug for kvalitetsforbedringer
 • følge udviklingen over tid
 • give beslutningstagere mulighed for at sammenligne områder

Temaer

Undersøgelser har følgende temaer:

 • Modtagelsen (kun indlagte patienter)
 • Personalet
 • Behandlingen
 • Patient-/pårørendeoplevede fejl
 • Patient- og pårørendeinddragelse
 • Tvang under indlæggelsen
 • Sammenhæng og samarbejde (kun voksne patienter og alle pårørende)
 • Udskrivelsen fra sengeafsnittet (kun voksne indlagte patienter og deres pårørende samt pårørende til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien)
 • Samlet indtryk

Deltagere i undersøgelsen

Undersøgelsen er en totalundersøgelse og omfatter, med få undtagelser, alle patienter og op til to pårørende til hver patient, der opfylder inklusionskriterierne i undersøgelsesperioden. Personalet udleverer spørgeskemaer til patienter og forældre til børn og unge personligt. Udleveringstidspunkt er tilpasset den enkelte målgruppe, og du kan læse nærmere herom under overskriften "Målgrupper i undersøgelsen". LUP Sekretariatet sender spørgeskemaer til pårørende til voksne patienter.

Resultater

Resultaterne rapporteres på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau.

Afdelinger og afsnit modtager egne resultater i form af en rapport med tabeller og figurer samt en rapport med patient- og/eller pårørendekommentarer ca. seks uger efter dataindsamlingen lukker.

Læs mere om de nationale resultater og de regionale resultater.

Rapporterne offentliggøres hvert år i uge 11.

Delundersøgelser i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter og pårørende, samt børn, unge og deres forældre, og patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i hospitalspsykiatrien.
Læs mere om LUP Psykiatri

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 
Læs mere om LUP Somatik.

LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse

LUP Fødende omfatter nybagte mødre.
Læs mere om LUP Fødende.