Jens Hansen

Cand.scient.pol.

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

http://dk.linkedin.com/in/cfkjenshansen

Præsentation

Har omfattende erfaring som projektleder på markante evaluerings- og metodeudviklingsprojekter på social- og psykiatriområdet, herunder udvikling af metoder vedr. medicinpædagogik (Socialstyrelsen) og udvikling og beskrivelse af indsatser målrettet borgere med omfattende funktionsnedsættelser (KL og SL). Har stor erfaring med anvendelse og udvikling af audit som metode til faglig udvikling og evaluering på socialområdet, herunder bidraget til udgivelse af metodebog om audit. Har bred erfaring som metode- og projektvejleder for tilbud på det sociale område, herunder undervisning af metodenetværk. Har stor erfaring med tilrettelæggelse og facilitering af udviklingsprocesser for ledere, medarbejdere og brugere på det sociale område. Har stor erfaring med brug af indsatsteori som ramme for udvikling af indsatser og implementeringsstøtte. Er faglig leder for enheden Udsatte Voksne og har et stort netværk inden for forvaltninger, organisationer og tilbud på social- og psykiatriområdet.

Kompetenceprofil

 • Omfattende erfaring som projektleder på landsdækkende evaluerings- og udviklingsopgaver på det sociale område
 • Omfattende erfaring med tilrettelæggelse og facilitering af udviklingsprocesser på det sociale område
 • Stor sektorviden indenfor social,- psykiatri og sundhedsområdet
 • Faglig leder for ca. 15 konsulenter med ansvar for kvalitetssikring af projekter og produkter

Publikationer

Audit af ungdomssanktion - et samarbejdsprojekt mellem Århus Kommune og Århus Amt.   Jens Hansen Kvalitetsafdelingen, Århus Amt, 2006 , Side. 40 sider.

Evaluering af projekt for udvikling af kommunal rehabilitering til borgere med kronisk sygdom ifølge forløbsprogrammerne for KOL,T2DM og AKS i Skanderborg, Favrskov og Silkeborg Kommune - midtvejsevaluering.   Dorte Brandt Svendstrup; Lisbeth Ørtenblad; Jens Hansen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 43 sider.

Ekstern evaluering af lægehenvist sundhedskursus i SundhedsCenter Århus.   Jens Hansen; Claus Løvschall; Anne-Marie Schak Jensen Center for Kvalitetsudvikling, Center for Folkesundhed, Århus Kommune, 2009 , Side. 44 sider.

Evaluering af projekt Dobbeltdiagnose i Skanderborg Kommune.   Jens Hansen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 , Side. 32 sider.

Audit - beboere med problemskabende adfærd på tre bosteder i Region Midtjylland.   Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 46 sider.

Audit - systematisk gennemgang af forløbet og den socialfaglige indsats i Mads-sagen.   Jens Hansen, Mett Marri Lægsgaard Madsen Center for Kvalitetsudvikling, 2008 .

Evaluering af forstærket indsats overfor unge på sikrede institutioner. 12- 14 årige på sikrede institutioner og anvendelsen af særligt sikrede afdelinger.   Morten Greve, Jens Hansen, Birgitte Ahlgreen Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 61 sider.

Anbefalinger på baggrund af faglig audit om Mads-sagen i Århus Kommune.   Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 7 sider.

Audit af handleplaner - kvalificering af handleplansarbejdet i Familieafdelingen, Hedensted Kommune.   Jens Hansen; Christina Laugesen Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 42 sider.

Handleplansarbejdet i danske kommuner - status i socialpsykiatrien efter kommunalreform.   Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 56 sider.

Medicin i socialpsykiatriske botilbud. Delrapport 3 Hvor er der behov for fælles faglig udvikling.   Knud Ramian Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 52 sider.

Medicin i socialpsykiatriske botilbud. Sammenfattende rapport 4: Mellem medicinhåndtering og medicinpædagogik.   Knud Ramian Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 28 sider.

Medicin i socialpsykiatriske botilbud. Delrapport 2: Surveyundersøgelsen.   Knud Ramian Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 56 sider.

Medicin i socialpsykiatriske botilbud. Delrapport 1: Undersøgelse af tilsynsrapporter og lokaleinstrukser.   Erik Møller Knudsen Center for Kvalitetsudvikling, 2007 , Side. 52 sider.

Kortlægning af medicinpædagogiske metoder i Danmark.   Jens Hansen; Lisbeth Ørtenblad CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 51 sider.

Om Audit - en metode til læring og kvalitetsudvikling i fagpraksis.   Anne-Mette K. Isager, Christina Laugesen, Jens Hansen Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 110 sider.

Medicinpædagogik – Inspirationskatalog.   Lisbeth Ørtenblad; Jens Hansen Socialstyrelsen, 2012 , Side. 56 sider.

Evaluering af Projekt Sundhedscaféer.   Jens Hansen; Karen Sophie Pilegaard; Dorte Laursen Stigaard Det Boligsociale Fællessekretariat, 2015 , Side. 56 sider.

Fedt for Fight - skolestarter. Evalueringsrapport med fokus på familiernes udbytte.   Jens Hansen; Jon Hadsund; Kirsten Vinther-Jensen; Kirsten Lorentzen Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, 2012 , Side. 56 sider.

Medicinpædagogik og psykoedukation - Litteraturstudie.   Lisbeth Ørtenblad; Jens Hansen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 14 sider.

Deklaration af VISOs leverandører.   Jens Hansen; Kirsten Overgaard Socialstyrelsen, 2014 .

Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? Muligheder og barrierer.   Gry Trust Mertz, Jesper Buchholdt Gjørup, Jens Hansen og Lise Marie Witt Udsen DEFACTUM, 2017 , Side. 10 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2011 Faglig leder, chefkonsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Undervisning i metodenetværk for ansatte på socialområdet i Region Midtjylland
 • Facilitering af en lang række udviklings- og erfaringsseminarer
 • Projektleder på evaluering af Nationale Kliniske Retningslinjer, Sundhedsstyrelsen
 • Projektleder på evaluering af arbejdsmarkedsindsats for fleksjobgodkendte udsatte borgere, Sinds Pårørenderådgivning
 • Forsknings- og udviklingsvejleder for tilbud på det sociale område, Region Midtjylland
 • Projektleder på evaluering af Social Færdighedstræning og Åben Dialog: Bl.a. RCT-studie i ni kommuner. Socialstyrelsen
 • Audit vedr. vold i botilbud: Tværfaglig og tværsektoriel undersøgelse på ti botilbud, Socialstyrelsen
 • Projektleder på landsdækkende udviklingsprojekt vedr. Fremtidens Boformer for voksne med omfattende funktionsnedsættelser: Udvikling af indsatser på ni botilbud, KL og Socialpædagernes Landsforbund
 • Faglig ledelse: Kvalitetssikring, strategisk forretningsudvikling, tværgående udviklingsopgaver på det sociale område
 • Projektleder på deklaration af VISOs leverandørnetværk: 2-årigt projekt med kortlægningsbesøg hos ca. 80 VISO-leverandører, Socialstyrelsen
 • Ansvarlig for DEFACTUMs rammeaftale for konsulentydelser hos Socialministeriet
 • Projektleder på metodeudviklingsprojekt vedr. medicinpædagogik: 3-årigt udviklingsprojekt med otte kommuner, Socialstyrelsen

2010-2011 Projektleder, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Auditundersøgelse vedr. sikkerhed, vold og magtanvendelse på tre botilbud for voksne udviklingshæmmede, Region Midt
 • Projektleder på landsdækkende kortlægning af kommunalt tværsektorielt samarbejde vedr. socialt udsatte børn og unge, Socialstyrelsen

2007-2010 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Auditundersøgelse vedr. omstændigheder omkring dødsfald på to botilbud indenfor socialpsykiatrien, Aarhus Kommune
 • Evaluering af lovændringer for sikrede institutioner, Socialstyrelsen
 • Landsdækkende kortlægning af kommuners erfaringer med handleplansarbejde i socialpsykiatrien, VISH
 • Evaluerings- og metodeudviklingsprojekt vedr. den tværfaglige koordinerende indsats for dobbeltdiagnosticerede, Skanderborg Kommune
 • Forløbsundersøgelse vedr. samarbejdsstrukturer og sammenhængende indsats for misbrugere i Silkeborg Kommune
 • Evaluering af det tværsektorielle sundhedssamarbejde i tre kommuner: Samarbejdet mellem behandlingstilbud og kommunal rehabilitering.

2005-2007 Konsulent, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

 • Audit vedr. udvikling og effekt af § 141 handleplaner på familie- og børneområdet, Hedensted Kommune
 • Audit vedr. sammenhæng i ungdomssanktion. Et tværsektorielt projekt med deltagelse af kommune, amt, politi og ungeinstitutioner. Aarhus Amt og Aarhus Kommune
 • Bruger- og pårørendeundersøgelser vedr. en lang række målgrupper på det sociale område: Adoption, kommunikation (syn, tale, høre), udsatte børn og unge
 • Udvikling af programteori og indikatorer i de Sociale Indikator Programmer (SIP): Udsatte unge, socialpsykiatri, voksne med handicap

2004-2005 Freelancekonsulent, Dansk Røde Kors

 • Evaluering af frivilligindsats på geriatisk sengeafsnit: Interviewundersøgelse af forholdet mellem frivillige og fagprofessionelles roller

2004-2005 Fuldmægtig, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesafdelingen, Århus Amt

 • Planlægning og udvikling af arbejdsmarkedsindsats for udsatte borgere

2004 Projektkonsulent, Evaluering og Analyse, Teknologisk Institut

 • Evaluering af Det Digitale Nordjylland: Kvantitativ og kvalitativ dataindsamling, komparative caseanalyser (på engelsk) af internationale IT-klynger

Uddannelsebaggrund

2003 Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2013-2014 Uddannelsesforløb for faglige ledere,

2013-2013 Teamledelse, Region Midtjylland

2012 Forhandlingsteknikker, DJØF-Kursus

2012 Lederudviklingskursus, Apollo Region Midtjylland

2010 "NVivo - analyse af kvalitative data", kursus, Region Midtjylland

2010 Udviklingsseminarer, Dansk Evalueringsselskab

2010 "Fundraising, puljer og udbud", kursus, Region Midtjylland

2006 "Projektlederkursus. 10 uger med afsluttende eksamen.", Center for Offentlig Kompetenceudvikling

Undervisning og anden særlig erfaring

2018 Facilitering af vidensdelingsseminar vedr. sociolancen målrettet udsatte borgere. Region Midtjylland

2018 Facilitering af workshop vedr. udvikling af indsatsen i FamilieFOKUS, Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland

2017 Undervisning i metodenetværk for medarbejdere på det sociale område, Region Midtjylland

2015 Tilrettelæggelse og afholdelse af 2-dages vidensseminar om unge med ADHD