Morten Greve

Cand.scient.pol., MA

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Præsentation

Omfattende projekterfaring med planlægning, gennemførelse og afrapportering af evaluerings- og udredningsarbejde på det sociale og socialpsykiatriske område såvel som i sundhedsvæsenet. Herunder bl.a. national analyse af børn og unge med handicaps adgang til grundskolegang på frie grundskoler; national kortlægning af Socialstyrelsens VISO-rådgivning vedrørende skolevægring hos børn og unge med autisme; evaluering af et specialpædagogisk it-forsøgsprojekt; evaluering af udslusningsindsats på en socialpsykiatrisk døgninstitution; dokumentations- og udviklingsprojekter på botilbuds- og bostøtteområdet; en national resultatevaluering af familie- og netværksbehandlingstilbuddet Multisystemisk Terapi; en national kortlægning af kommunernes modeller for tværfagligt samarbejde på børne- og ungeområdet; et metodeudviklings- og afprøvningsprojekt med fokus på forebyggelse af banderekruttering; en national kortlægning af veldokumenterede kommunale metoder til forebyggelse af kriminalitet med fokus på spredning og implementering; en national kortlægning af tværgående monitorering som forebyggelsesmæssigt virkemiddel i kommunerne; innovationsprojekter i kommuner, regioner og private tilbud vedrørende forretningsmodeller på det specialiserede socialområde; implementeringsevaluering af projektet "Patientansvarlig læge" i Region Midtjylland; samt evalueringer og kortlægninger af brugen af landets sikrede institutioner. Tværgående projektleder for DEFACTUM's opgaver som VISO-rådgiver ift. forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet i et stort antal kommuner landet over. Desuden erfaring med facilitering af vidensbasering, vidensdeling og netværksdannelse omkring kvalitetsudvikling på flere velfærdsområder via kursusvirksomhed, vidensskabende netværk, internetbaserede databaser m.m. Særlig ekspertise i forhold til indsatsbeskrivelse og -evaluering via logiske modeller og indsatsteorier samt strategi- og forretningsudvikling på både forvaltnings- og tilbudsniveau. I de senere år, i stigende grad fokus på understøttelse af metode- og strategi-implementering samt forandringsledelse, herunder professionel coaching og effektfuld mundtlig formidling som drivmiddel i faglige udviklingsprocesser.

Kompetenceprofil

 • Mundtlig formidling med effekt
 • Planlægning og facilitering af workshops, seminarer m.m.
 • Strategiudvikling og -implementering ift. socialfaglige indsatser
 • Rådgivning og processtøtte til implementering samt organisations- og forretningsudvikling
 • Strukturerede journalanalyser og -gennemgange
 • Konceptudvikling, dataindsamling og formidling i forbindelse med kvalitetsudviklingsprojekter
 • Projektledelse af dokumentations- og evalueringsarbejde på en række velfærdsområder med særlig vægt på børne- og ungeområdet
 • Coaching som værdiskabende professionel dialogform
 • Kapacitetsopbygning i forhold til vidensbasering af egen praksis
 • Tidsstyring, knowledge management m.m.

Publikationer

Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge - en videns- og erfaringsopsamling.   Morten Greve; Simon Østergaard Møller; Lene Mosegaard Søbjerg CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Socialstyrelsen, 2012 , Side. 52 sider.

Projekt JUMP: Organisering, erfaringer og resultater.   Morten Greve, Erik Møller Knudsen Center for Kvalitetsudvikling, 2010 , Side. 30 sider.

Den Sociale Kvalitetsdatabase. Evaluering og erfaringsopsamling 2005-2008.   Morten Greve Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 50 sider.

Fysisk aktivitet i psykiatrien - erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt.   Morten Greve Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 54 sider.

Evaluering af forstærket indsats overfor unge på sikrede institutioner. 12- 14 årige på sikrede institutioner og anvendelsen af særligt sikrede afdelinger.   Morten Greve, Jens Hansen, Birgitte Ahlgreen Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 61 sider.

Afsluttende evaluering: Netværk for Socialpædagogisk Kvalitetsudvikling.   Morten Greve; Mett Marri Lægsgaard Madsen; Christiane Bundegaard Petersen Center for Kvalitetsudvikling/KL/Danske Regioner og KTO/Socialpædagogerne, 2009 , Side. 20 sider.

Udviklingen i brugen af de sikrede institutioner.   Morten Greve; Anders Nørbæk CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 , Side. 37.

Research Light - Vidensbasering af praksis i praksis.   Morten Greve, Mett Marri Lægsgaard Madsen, Knud Ramian Center for Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 51 sider.

Forsøg med interaktive tavler på interne skoler i Region Midtjylland. En proces- og resultatevaluering.   Morten Greve Center for Kvalitetsudvikling, 2010 , Side. 34 sider.

Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge - en metode og implementeringsguide.   Morten Greve Socialstyrelsen, 2014 , Side. 131 sider.

Tværgående monitorering som socialfagligt forebyggelsesredskab.   Morten Greve, Karen Nørskov Jensen, Julie Stenvang Pedersen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 , Side. 50 sider.

Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge - En litteraturoversigt.   Morten Greve; David E. Andersen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 38 sider.

Developmental evaluation som vidensbaseret forretningsudvikling?.   Morten Greve DEFACTUM, 2016 , Side. 22 sider.

VISO-rådgivning: Skolevægring hos børn og unge med autisme. Målgruppe, sagsforløb og specialistindsats.   Morten Greve; Line Dahl Petersen DEFACTUM, 2016 , Side. 120 sider.

Projektinvitation: Forebyggelse af skolemistrivsel hos børn og unge med autisme.   Morten Greve DEFACTUM, 2017 , Side. 10 sider.

Mere effektfulde mundtlige oplæg.   DEFACTUM, 2017 , Side. 13 sider.

Evaluering af projekt "patientansvarlig læge" i Region Midtjylland.   DEFACTUM, 2017 , Side. 51 sider + 99 sider.

Implementering og afprøvning af metoder til forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet: Et forprojekt.   Josefine Belkov og Morten Greve DEFACTUM, 2018 , Side. 22 + 16 sider.

Indsatsteori som implementeringsredskab.   Morten Greve DEFACTUM, 2018 , Side. 14 sider.

Implementering af patientansvarlig læge. Erfaringer fra Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers.   DEFACTUM, 2018 , Side. 32 sider.

Værdiskabelse i praksis. Udviklingsprojekt i Voksenservice, Fredericia Kommune.   Morten Greve DEFACTUM, 2018 , Side. 19 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2011 Chefkonsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Rådgivning i forhold til strategisk indsatsudvikling
 • Facilitering af udviklingsforløb, temadage, workshops m.m.
 • Faglig ledelse i forhold til interne udviklings- og styringsopgaver
 • Projektledelse af dokumentations- og evalueringsprojekter på en række velfærdsområder
 • Projektleder for DEFACTUM's rolle som VISO-rådgiver i kommunerne ift. forebyggelse af ungdomskriminalitet
 • Projektleder for udviklingen af kompetenceudviklingskonceptet "Research Light"
 • Faglig ledelse og faglige udviklingsopgaver

2010-2011 Chefkonsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektledelse af dokumentations- og evalueringsprojekter på social- og socialpsykiatriområdet
 • Udvikling og implementering af tidsstyring og knowledge management
 • Intern procesoptimering og kvalitetsstyring

2007-2010 Faglig koordinator, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektleder for evaluering af udslusningstilbuddet JUMP ved den socialpsykiatriske ungeinstitution Holmstrupgård
 • Projektleder for evaluering af brugen af de sikrede institutioner
 • Projektleder for vidensskabende netværk på kvalitetsområdet finansieret af KL, Danske Regioner og SL/KTO
 • Projektleder for evaluering af implementeringsprojekt vedrørende brug af fysisk aktivitet i psykiatrien

2007 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektleder for centrets bidrag til den samlede kvalitetsstrategi for Børn, Unge og Specialrådgivning i Region Midtjylland
 • Projektleder for recidivundersøgelse vedrørende den sikrede institution Grenen
 • Projektleder for udviklingsprojekt med sigte på it-understøttelse af De Sociale Indikatorprogrammer for Danske Regioner

2005-2006 Konsulent, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

 • Projektleder for national resultatevaluering af familiebehandlingstilbuddet Multisystemisk Terapi (rapport marts 2008)
 • Projektleder for Den Sociale Kvalitetsdatabase, et vidensdelingsredskab på det socialpædagogiske område

2001-2004 Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

 • Præsentation af arbejdspapirer ved internationale konferencer
 • Ansvarlig for seminarundervisning på kandidatuddannelsen
 • Publiceret artikler i danske og internationale forskningstidsskrifter

Uddannelsebaggrund

2000 Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

1996 Master of Arts, International Political Economy, University of Warwick, England

Kurser, konferencer m.m.

2017 Dansk Socialrådgiverforenings Handicapkonference (oplægsholder)

2017 Socialstyrelsens temadag om handicap og skolevægring, februar (oplægsholder)

2017 Konference, Dansk Evalueringsselskab (oplægsholder)

2017 Socialstyrelsens temadag om handicap og skolevægring, maj (oplægsholder)

2017 Socialstyrelsens temadag om autisme og skolevægring, oktober (oplægsholder)

2017 Forskningsprogrammet Leadership and Performance (LEAP), afslutningskonference

2016 "Value Proposition Design Master Class", v/ Business Model Design Center, Aalborg Universitet

2016 Dansk Implementeringsnetværks årskonference (oplægsholder)

2016 Konference, Dansk Evalueringsselskab (oplægsholder)

2016 "Vidensbaseret socialpolitik og -praksis", konference, Socialstyrelsen m.fl.

2015-2016 Professionel coaching, Rambøll Management Attractor

2014 Organisationsanalyse, MBA-fag, Business and Social Science, Aarhus Universitet

2014 Innovationsledelse, MBA-fag, Business and Social Science, Aarhus Universitet

2014 Konference om faglig indsats på det specialiserede socialområde, Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (oplægsholder)

2013 "Kriminalpræventiv Dag 2013", Vejle

2013 Udviklingsworkshop og årsmøde, Dansk Evalueringsselskab (medarrangør)

2013 Strategy and Business, MBA-fag, Business and Social Science, Aarhus Universitet

2013 Netværksseminar om forebyggelse af ungdomskriminalitet, VISO

2012 "Få succes med fundraising", kursus, Up Front Europe

2012 "Evidenskonference 2012", Socialstyrelsen, Nyborg

2012 Konference, Dansk Evalueringsselskab (oplægsholder)

2011 "Kriminalpræventiv Dag 2011", Esbjerg (oplægsholder)

2011 "Forebyggelse af ungdomskriminalitet", VISO-workshop, Odense

2011 "Complexity theory and organizational change", research seminar, Aalborg Universitet

2011 Udviklingsworkshop og konference, Dansk Evalueringsselskab, Nyborg (oplægsholder)

2011 "Evaluering af de sikrede institutioner", temadag, Servicestyrelsen (oplægsholder)

2010 "De Utrolige År", konference, Servicestyrelsen

2010 "Forholdet mellem forskning og praksis", konference og årsmøde, FORSA

2010 "Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge", messe, KL, Socialministeriet og Servicestyrelsen

2010 "Blueprints", konference om evidensbaserede indsatser for børn og unge, Texas

2009 Udviklingsworkshop, Dansk Evalueringsselskab, Nyborg (oplægsholder)

2009 "Styring af tid og ressourcer", kursus, Mannaz

2008 "Building for the Future", European Evaluation Society Biannual Conference, Lissabon

2007 Udviklingsworkshop og konference, Dansk Evalueringsselskab

2007 "Assistance to children at risk of committing crimes", Expert Meeting, Skt. Petersborg, Østersørådet (oplægsholder)

2006 "Hvad virker?", årskonference, Nordisk Campbell Center

2006 "Evidence based methods in social work with children and adolescents", konference, Styrelsen for Social Service

2005 "Skandinavisk konferens om Multisystemisk Terapi", IMS, Stockholm, 2.-3. juni

2001-2004 Diverse kurser i forskningsmetode og didaktik

Undervisning og anden særlig erfaring

2018 "Strategisk retning i velfærdsorganisationer", workshop på ledernetværksmøde, LOS - De Private Sociale Tilbud

2018 "Forretningsudvikling i private sociale tilbud?", workshop på landsmøde/konference, LOS - De Private Sociale Tilbud

2016 Medlem af bestyrelsen for Fonden VITA

2014-2018 Beskikket censor for kandidatuddannelsen i socialt arbejde, Aalborg Universitet

2013-2017 Beskikket censor for Statskundskab, Samfundsfag og en række Masteruddannelser på Aarhus Universitet og Syddansk Universitet

2012-2013 Medlem af bestyrelsen for Dansk Evalueringsselskab (DES)

2011 Specialudd. for psykiatrisygeplejersker, Reg. Nord og Midt, underviser på modul om evaluering

2011-2014 "Kvalitetsudvikling på det sociale område", underviser på modul på Master-uddannelsen i kvalitetsledelse, Syddansk Universitet

2010-2014 "Research Light" - kurser i lokal vidensbasering af faglig praksis, div. kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner m.m.

2009-2012 Intern undervisning i tidsstyring

2003 Planlægning, gennemførelse og eksamination i forbindelse med seminarforløb på Statskundskabsuddannelsens 2. del, Aarhus Universitet

1994-1997 Studenterinstruktor, Statskundskabsuddannelsens 1. del, Aarhus Universitet