Marianne S. Balleby

cand.phil. (Antropologi)

+45 2475 9006

marbal@rm.dk

www.linkedin.com/in/marianneballeby

Præsentation

Ekspertise i den sammenhængende indsats inden for og mellem sundhed, psykiatri og social. Projekter har omhandlet de sværest stillede sindslidende, borgere med kroniske sygdomme, misbrugsområdet samt børne- og ungeområdet. Erfaring med evaluering og dokumentation gennem indsatsteori, den casebaserede auditmetode, og andre metoder der inddrager borgere og medarbejdere i vidensprocessen. Har undervist og været konsulent for arbejdspladsers egne evaluerings- og udviklingsprojekter.

Kompetenceprofil

 • Dokumentation og kvalitetsudvikling inden for det sociale område, psykiatri og sundhed
 • Kvalitative metoder
 • Inddragelse af perspektiver i videnskabelsen: borgeres, medarbejderes, lederes
 • Metoder til synliggørelse, evaluering og styrkelse af sammenhængende indsatser

Publikationer

Et samtidigt ansvar - Evalueringsrapport.   Marianne Sigaard Balleby; Lene Mosegaard Søbjerg CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 89 sider.

Perspektiver på den faglige indsats blandt borgere med lænderygsmerter - et bidrag til udvikling af forløbsprogram for lænderygsmerter i Region Midtjylland.   Lisbeth Ørtenblad; Marianne Balleby Center for Kvalitetsudvikling, 2010 , Side. 37 sider.

Borgernes perspektiv. Udfordringer for kronikerindsatsen.   Marianne Balleby; Lisbeth Ørtenblad Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 28 sider.

Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med KOL - et bidrag til udarbejdelse af kronikerprogrammet for KOL i Region Midtjylland.   Lisbeth Ørtenblad; Marianne Balleby Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 26 sider.

Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med Diabetes type 2 - et bidrag til udarbejdelse af kronikerprogram for Diabetes type 2 i Region Midtjylland.   Lisbeth Ørtenblad, Marianne Balleby Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 29 sider.

Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med en hjertesygdom - et bidrag til udarbejdelse af kronikerprogram for hjertekarsygdomme.   Lisbeth Ørtenblad; Marianne Balleby Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 26 sider.

Sammenhæng i indsatsen for sindslidende.   Marianne S. Balleby CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 60 sider.

Anbefalinger vedrørende håndtering af dødsfald på socialpsykiatriske botilbud.   Marianne S. Balleby Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 16 sider.

Tværkommunal undersøgelse af kommunernes specialiserede rehabiliteringsindsats over for voksne borgere med erhvervet hjerneskade.   Kirsten Overgaard; Marianne S. Balleby DASSOS og CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 32 sider.

Kritisk hændelse i psykiatrien i Region Midtjylland. Rapport afgivet af en ekstern undersøgelseskommission.   Anette Stamer Ørsted; Marianne S. Balleby CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 , Side. 59 sider.

Åben Dialog i Odsherred.   Marianne S. Balleby; Lene Mosegaard Søbjerg CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 , Side. 44 sider.

Samarbejdet om de svageste borgere i Odsherred Kommune - Anbefalinger vedrørende Åben Dialog og en kommunal tovholderfunktion.   Marianne S. Balleby; Lene Mosegaard Søbjerg CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 , Side. 21 sider.

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde.   Marianne S. Balleby; Christiane Bundegaard Petersen; Birgitte Ahlgreen; Lica Nyerup Johansen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 , Side. 116 sider.

Evaluering af Thisted Kommunes projekt Hånd Om Egen Familie. Rapport fra auditmøde den 18. juni 2015.   Marianne S. Balleby; Signe Andrén Thrane CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 , Side. 36 sider.

DEFACTUMs erfaringer med den casebaserede auditmetode 2017.   Marianne S. Balleby DEFACTUM, 2017 , Side. 26.

Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser: Åben Dialog.   Mett Marri Lægsgaard, Marianne Balleby, Anders Nørbæk og Karen Pilegaard Socialstyrelsen, 2017 .

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser. Implementerings- og effektevaluering af Social Færdighedstræning og Åben Dialog

2011-2016 Konsulent, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Audit om vold på botilbud og forsorgshjem
 • Evaluering af Thisted Kommunes projekt Hånd Om Egen Familie 2014-2016
 • Evaluering af ”fremskudt rådgivning” i Randers Kommune
 • Auditforløb om kommunernes rehabiliteringsindsats over for borgere med erhvervet hjerneskade
 • Sekretariatet for ekstern undersøgelseskommission nedsat til undersøgelse af kritisk hændelse i Psykiatrien i Region Midtjylland
 • Landsdækkende kortlægning og casestudier i udvalgte kommuner af modeller for tværfagligt samarbejde om udsatte børn og unge som led i implementering af Barnets Reform 2011
 • Projektledelse, netværksprojektet Sammenhæng i indsatsen for sindslidende, finansieret af Momsfondet/KL
 • Evaluering af Odsherred Kommunes "Et samtidigt ansvar", et projekt til udvikling af indsatsen over de sværest stillede sindslidende i henhold til sundhedsaftalen
 • Løbende kvalitetsaudit af VISO-sagsforløb
 • Auditforløb om kritiske hændelser i to botilbud i Århus Kommunes socialpsykiatri

2007-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Udvikling og undervisning, en række undervisningsforløb i auditmetoden i samarbejde med JYFE (Jysk Forsknings- og Evalueringssamarbejde)
 • Case-undersøgelse i forhold til Silkeborg Kommunes misbrugspolitik – med fokus på den sammenhængende indsats
 • Interviewbaserede borgerperspektivundersøgelser, bidrag til udarbejdelse af Regions Midts forløbsprogrammer på kronikerområdet
 • Caseinterview, Henvisningsprojektet i børne- og ungdomspsykiatrien
 • Kvalitetsudvikling og implementering i forhold til den Danske Kvalitetsmodel på sundhedsområdet i Region Midtjylland
 • Særlige kvalitetsopgaver for psykiatrien i Region Midtjylland
 • Netværksbestyrer for videnskabende netværk for kommunale og regionale medarbejdere fra socialpsykiatrien

2001-2006 Evaluator, Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt

 • Metodebeskrivelse af incestcentre ved hjælp af programteori som led i større evaluerings- og dokumentationsprojekt.
 • Undersøgelse vedrørende revision af psykiatriloven vedr. bl.a. patientrådgiverordning, tvangsforanstaltninger og udskrivningsaftaler/koordinationsplaner. I samarbejde med Rambøll Management A/S.
 • Erfaringsopsamling af to ABA-skoletilbud (Applied Behaviour Analysis) for to børn med autismespektrumforstyrrelser. I samarbejde med Fyns Amt
 • Evalueringer og projekter vedr. brugerindflydelse i socialpsykiatrien
 • Udvikling af programteori som strategi i forb. med evalueringer, selvevalueringer og dokumentationsprojekter indenfor det sociale område
 • Diverse projektevalueringer: socialpsykiatri, misbrug, hjemløse, sundhedsområdet

1998-2000 Studievejleder, Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet

Uddannelsebaggrund

2001 Cand.phil., Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2014-2014 Videnskabeligt engelsk, 5 halve dage

2013-2013 Skriftlig formidling, Dansk Magisterforening, 4 dage

2009-2010 Efteruddannelse i kvalitativ, humanistisk sundhedsforskning, 8 dage

2007-2007 Nøglepersonuddannelsen vedr. Den Danske Kvalitetsmodel, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), 2 dage

2006-2006 Konsulentuddannelse for personale-uddannelses- og organisationskonsulenter v. Gitte Haslebo, 4 moduler á 2 dage

2004-2004 Konsulentrollen i systemisk perspektiv – inspiration og fornyelse, DISPUK, Århus, 2 dage

2004-2004 Voksenundervisning i praksis, Gert Rosenkvist, Dansk Magisterforening, 3 dage

2001-2001 Kursus i Nvivo – databaseprogram til behandling af kvalitative data, 3 dage

2001-2014 Diverse temadage og konferencer om kvalitetsudvikling og dokumentation på det sociale område, arrangeret af bl.a. FOKUS – forum for kvalitet og udvikling i offentlig service, Dansk Evalueringsselskab og Videnscenter for Socialpsykiatri

1999-1999 Kvalitativt metodekursus: Interviewmetoder i etnografisk feltarbejde, Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet

1998-1998 Kvantitative metoder: Intensivt kursus for etnografer, 37 timer

Undervisning og anden særlig erfaring

2010-2012 Netværksbestyrer og projektleder, netværk om Sammenhæng i indsatsen for de sværest stillede sindslidende, temadag, 4 netværksseminarer og konsulentbistand

2007-2010 Udvikling og gennemførelse af undervisningsforløb i auditmetodeni regi af JYFE (Jysk forsknings- og evalueringssamarbejde), 6 hold

2007-2008 Netværksbestyrer og metodeunderviser, vidensskabende netværk for kommunale og regionale medarbejdere fra socialpsykiatrien i regi af JYFE (Jysk forsknings- og evalueringssamarbejde)

2002-2007 Diverse oplæg vedr. evaluering og dokumentation på det sociale område og i psykiatrien

1998-2000 Undervisning som studievejleder og instruktor, Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet