Dorte Laursen Stigaard

Konsulent , Cand.scient.soc.

+45 4026 9848

dostig@rm.dk

Præsentation

Dorte har indgående viden om forbedringsvidenskab. Hun har taget Improvement Advisor uddannelsen ved IHI (Institute for Healthcare Improvement) i Boston, samtidig er hun en del af teamet omkring Region Midtjyllands Forbedringsvejlederuddannelse, hvor hun underviser og yder vejledning. Dorte har en stor rolle i forbindelse med planlægning og udførelse af Lærings- og kvalitetsteams (LKT) både på regionalt og nationalt niveau herunder LKT Apopleksi, PAL (Patientansvarlig læge) og Sikkert patientflow. Stor erfaring med at planlægge, gennemføre og afrapportere både mindre og større udviklingsprojekter og evalueringer indenfor det sociale område. Har desuden erfaring med proces- og implementeringsstøtte i kommuner, herunder evaluering af et netværk af kommuner, som etablerede tværfagligt samarbejde om unge med psykiatriske udfordringer og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. Har endvidere projektledererfaring fra en række projekter, herunder evaluering af Daghuset Enggården - et udviklingsprojekt, hvor fokus er på at udvikle et intensivt dagbehandlingstilbud til psykisk sårbare unge. Særligt kendskab og erfaring med kortlægning, udvikling, afprøvning og evaluering af kommunernes indsatser indenfor det sociale område - særligt sårbare børn og unge. Har bl.a. udført rådgivnings- og kortlægningsforløb til brug for kommuners kriminalitetsforebyggelsesindsats på børne- og ungeområdet. Endvidere erfaring med planlægning og gennemførelse af workshops for medarbejdere og ledere inden for det sociale område.

Kompetenceprofil

 • Undervisning og vejledning i forbindelse med forbedringsarbejde i Region Midt
 • Ekspertkendskab til forbedringsvidenskab og anvendelse af forbedringsmetodik
 • Facilitering og processtøtte til implementering
 • Kortlægning, udvikling og afprøvning af indsatser på social- og sundhedsområdet
 • Projektledelse af evalueringer, udviklings- og implementeringsprojekter på social- og sundhedsområdet
 • Særlig interesse for kvalitative metoder - som fx interview, fokusgrupper, observation og dokumentanalyse

Publikationer

Opfølgning på psykiatriske screeninger foretaget på de sikrede døgninstitutioner, Grenen og Koglen - en evalueringsrapport.   Dorte Laursen Stigaard, Julie Stenvang Pedersen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 , Side. 18 sider.

Evaluering af implementering af det kognitive behandlingsprogram ART på de sikrede døgninstitutioner Grenen og Koglen.   Dorte Laursen Stigaard CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 , Side. 29 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2016-2018 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Rådgivning til teamarbejde i forbindelse med udvikling og implementering af PAL (Patientansvarlig læge)
 • Forbedringsvejlederuddannelsen i Region Midtjylland: Fungerer som en del af planlægningsgruppen, underviser og vejleder deltagere i forbindelse med de enkelte uddannelsesforløb.
 • Dansk Kvalitetsmodel på det Sociale område. Projektudvikling, gennemførelse og planlægning af bl.a. brugerundersøgelser på tværs af de fem regioner.
 • Planlægning og gennemførelse af Lærings- og kvalitetsseminarer på sundhedsområdet både på tværs af regioner og internt i Region Midtjylland bl.a. i forbindelse med LKT apopleksi, Patientansvarlig læge og Sikkert Patientflow.

2013-2016 Konsulent, Folkesundhed og kvalitetsudvikling - CFK

 • Implementeringsstøtte til kommuner, som arbejder med at implementere fritidspas. Herudover udarbejde implementeringsguide til kommuner, som på sigt ønsker at implementere fritidspas.
 • Evaluering af Netværk for tværfagligt samarbejde om unge med psykiatriske udfordringer og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Projektleder af Evaluering af Daghuset Enggården. Udgangspunktet for projektet har været at udvikle et intensivt dagbehandlingstilbud til psykisk sårbare unge, der kan fungere, som et effektivt alternativ til en anbringelse.
 • Projektledelse, procesudvikle en model til at sikre sammenhængende forløb i Skanderborg Kommune via proces- og implementeirngsstøtte.
 • Rådgivning, kortlægning og analyse af det forebyggende arbejde vedr. børn og unges kriminalitet i Aabenraa, som skal guide kommunen i det fremadrettede arbejde på området.
 • Projektledelse af evaluering af kommunernes anvendelse af psykiatriske screeninger foretaget af de sikrede døgninstitutioner Grenen og Koglen
 • Evaluering af implementeringen af det kognitive behandlingsprogram ART på de sikrede døgninstitutioner Grenen og Koglen.

2009-2013 Videnskabenlig assistent, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

 • Undersøgelse af årsager til og konsekvenser af at lejere bliver sat ud af deres bolig samt mulighederne for forebyggelse af udsættelser. Bl.a. blev der sat fokus på betydningen af kommunernes håndtering af udsættelsessager. Arbejdet resulterede i rapporten: "Når fogeden banker på - Fogedsager og effektive udsættelser af lejere" (2012)
 • Projektleder på kvalitativ undersøgelse af, hvad tidligere hjemløse selv oplever som betydningsfuldt i overgangen fra hjemløs til egen bolig. Undersøgelsen skulle levere viden til metodeudvikling af den sociale bostøtteindsats i programmet "Hjemløsestrategien" igennem bl.a. oplæg til kommuner.
 • Evaluering af kommunale forsøg med efterværn.
 • Evaluering af fem forskellige indsatser målrettet sårbare børn og unge under Handlingsprogrammet "Lige Muligheder". I dialog med praksisfeltet bl.a. de deltagende kommuner skal der udvikles målrettede indsatser til sårbare børn og unge for at styrke dem i at udnytte samfundets muligheder på lige fod med andre unge.

2008-2009 Fuldmægtig, Socialstyrelsen, Handicapenheden

 • Overgangsproblemer for børn og unge med handicap (overgange mellem lovgivninger, institutioner, kommunale afdelinger mm.).
 • Projektleder for projektet "Kvalificering af den kommunale indsats overfor familier med børn med handicap (KIFA)".

Uddannelsebaggrund

2007 Cand. scient. soc. Aalborg Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2018-2018 IHI International Conference i Amsterdam

2018-2018 Nordic Implementation Conference

2017-2017 Primær sektor konference v. Selskab for patientsikkerhed

2017-2017 DIN (Dansk ImplementeringsNetværks) årskonference

2016-2016 DIN (Dansk ImplementeringsNetværks) årskonference

2016-2017 Improvement Adviser forløb (9 mdr. forløb) ved IHI (Institute for Healthcare Institute) Boston

2015-2015 KL konference, Sæt tidligt ind - invester i udsatte børn og unge

2014-2014 SFI-Konference. Unge -Veje og omveje til Voksenlivet

2014-2014 SFI-Konference. Inklusion af marginaliserede voksne

2013-2013 Tværkommunal workshop "styring af den tværfaglige indsats"

2011-2011 Deltagelse i konferencen "First European Conference on Assertive Outreach" i Rotterdam.

2010-2010 Kursus i programmet Enalyser, værktøj til spørgeskemaundersøgelser

2008-2008 Formidlingskursus, Servicestyrelsen

Undervisning og anden særlig erfaring

2017-2018 Underviser i forbedringsmetoder i forbindelse med den nye kvalitetsdagsorden på sundhedsområdet.

2011-2011 I forbindelse med videreudviklingen af indsatsen i "Hjemløsestrategien", afholdte oplæg for kommuner og andre aktører vedr. hvad der virker i den sociale bostøtteindsats for målgruppen af tidligere hjemløse i egen bolig.

2006-2006 Undervist i det kvalitative databehandlingsprogram Nvivo ved Sociologi, Københavns Universitet.