Dorte Laursen Stigaard

Cand.scient. soc.

+45 4026 9848

dostig@rm.dk

Præsentation

Solid erfaring med at planlægge, gennemføre og afrapportere både mindre og større udviklingsprojekter og evalueringer indenfor det sociale område. Har desuden erfaring med proces- og implementeringsstøtte i kommuner, herunder evaluering af et netværk af kommuner, som etablerede tværfagligt samarbejde om unge med psykiatriske udfordringer og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. Har endvidere projektledererfaring fra en række projekter, herunder evaluering af Daghuset Engården - et udviklingsprojekt, hvor fokus er på at udvikle et intensivt dagbehandlingstilbud til psykisk sårbare unge. Særligt kendskab og erfaring med kortlægning, udvikling, afprøvning og evaluering af kommunernes indsatser indenfor det sociale område - særligt sårbare børn og unge. Har bl.a. udført rådgivnings- og kortlægningsforløb til brug for kommuners kriminalitetsforebyggelsesindsats på børne- og ungeområdet. Endvidere erfaring med planlægning og gennemførelse af workshops for medarbejdere og ledere inden for det sociale område.

Kompetenceprofil

 • Proces- og implementeringsstøtte i kommuner.
 • Kortlægning, udvikling og afprøvning af indsatser på det sociale område.
 • Projektledelse af evalueringer, udviklings- og implementeringsprojekter på det sociale område.
 • Bred erfaring med kvalitative metoder - som fx interview, fokusgrupper, observation og dokumentanalyse.
 • Erfaring med resultatsdokumentation- og effektanalyser af det sociale område.

Publikationer

Opfølgning på psykiatriske screeninger foretaget på de sikrede døgninstitutioner, Grenen og Koglen - en evalueringsrapport.   Dorte Laursen Stigaard, Julie Stenvang Pedersen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 , Side. 18 sider.

Evaluering af implementering af det kognitive behandlingsprogram ART på de sikrede døgninstitutioner Grenen og Koglen.   Dorte Laursen Stigaard CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 , Side. 29 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2013-2014 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

 • Evaluering af Netværk for tværfagligt samarbejde om unge med psykiatriske udfordringer og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Projektleder af Evaluering af Daghuset Enggården. Udgangspunktet for projektet har været at udvikle et intensivt dagbehandlingstilbud til psykisk sårbare unge, der kan fungere, som et effektivt alternativ til en anbringelse.
 • Projektledelse, procesudvikle en model til at sikre sammenhængende forløb i Skanderborg Kommune via proces- og implementeirngsstøtte.
 • Rådgivning, kortlægning og analyse af det forebyggende arbejde vedr. børn og unges kriminalitet i Aabenraa, som skal guide kommunen i det fremadrettede arbejde på området.
 • Projektledelse af evaluering af kommunernes anvendelse af psykiatriske screeninger foretaget af de sikrede døgninstitutioner Grenen og Koglen
 • Evaluering af implementeringen af det kognitive behandlingsprogram ART på de sikrede døgninstitutioner Grenen og Koglen.

2009-2013 Videnskabenlig assistent, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

 • Projektleder på kvalitativ evaluering af, hvad tidligere hjemløse selv oplever som betydningsfuldt i overgangen fra hjemløs til egen bolig. Undersøgelsen skulle levere viden til metodeudvikling af den sociale bostøtteindsats i programmet "Hjemløsestrategien" igennem bl.a. oplæg til kommuner.
 • Evaluering af kommunale forsøg med efterværn.
 • Evaluering af fem forskellige indsatser målrettet sårbare børn og unge under Handlingsprogrammet "Lige Muligheder". I dialog med praksisfeltet bl.a. de deltagende kommuner skal der udvikles målrettede indsatser til sårbare børn og unge for at styrke dem i at udnytte samfundets muligheder på lige fod med andre unge.

2008-2009 Fuldmægtig, Socialstyrelsen, Handicapenheden

 • Overgangsproblemer for børn og unge med handicap (overgange mellem lovgivninger, institutioner, kommunale afdelinger mm.).
 • Projektleder for projektet "Kvalificering af den kommunale indsats overfor familier med børn med handicap (KIFA)".

Uddannelsebaggrund

2007 Cand. scient. soc. Aalborg Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2015-2015 KL konference, Sæt tidligt ind - invester i udsatte børn og unge

2014-2014 SFI-Konference. Unge -Veje og omveje til Voksenlivet

2014-2014 SFI-Konference. Inklusion af marginaliserede voksne

2013-2013 Tværkommunal workshop "styring af den tværfaglige indsats"

2011-2011 Deltagelse i konferencen "First European Conference on Assertive Outreach" i Rotterdam.

2010-2010 Kursus i programmet Enalyser, værktøj til spørgeskemaundersøgelser

2008-2008 Internt formidlingskursus i Servicestyrelsen

Undervisning og anden særlig erfaring

2011-2011 I forbindelse med videreudviklingen af indsatsen i "Hjemløsestrategien", afholdte oplæg for kommuner og andre aktører vedr. hvad der virker i den sociale bostøtteindsats for målgruppen af tidligere hjemløse i egen bolig.

2006-2006 Undervist i det kvalitative databehandlingsprogram Nvivo ved Sociologi, Københavns Universitet.