Anders Erik Nørbæk

Cand.scient.pol., BA

+45 4182 4710

andnoe@rm.dk

Præsentation

Stor erfaring med projektledelse og gennemførelse af evalueringer inden for det sundhedsfaglige område og på det specialiserede socialområde. Projektleder for DEFACTUM's dokumentationsprogrammer på det sociale område, herunder SIP, DEL, Resultatdokumentation mv. I forbindelse hermed stor erfaring med udvikling og kvalificering af dataindsamling, herunder indsamling af data, som kan dokumentere udvikling i livskvalitet, funktionsevne mv. blandt forskellige målgrupper inden for det sociale område. Desuden stor erfaring i anvendelsen af IT-understøttelse til indsamling af data, håndtering af database samt automatiseret afrapportering af data. Udvikling og implementering af DEL (Dokumentation, Effekt og Læring), som er målrettet socialpsykiatriske botilbud. Programmet er udviklet i samarbejde med Region Syddanmark, samt en række kommuner. Programmet bliver desuden videreudviklet til øvrige målgrupper. Programmet er udviklet med henblik på at skabe overskuelig dokumentation af borgeres udvikling under ophold på et botilbud i tråd med kravene fra det nye socialtilsyn. I den forbindelse stort kendskab til det specialiserede socialområde. Projektleder for en række projekter vedrørende forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge, hvor DEFACTUM fungerer som VISO-specialist. I den forbindelse stort kendskab til praksis inden for forebyggelsesområdet - både generelt og specifikt. I den forbindelse også stor erfaring med rådgivning til forandrings- og implementeringsprocesser på det sociale område. VISO-rådgivningen har været centreret omkring den kommunale forebyggelsespraksis og haft fokus på kvalificering heraf. Særligt kendskab til børn- og ungemålgruppen, samt unge voksne. Stor erfaring med metodebeskrivelse og -konceptualisering samt implementeringsstøtte og støtte i forbindelse med metodeafprøvning via projektledelse og gennemførelse på det sociale forebyggelsesområde. Stor erfaring med projektledelse og gennemførelse af forskellige evaluerings- og analyseopgaver med både kvalitativt og kvantitativt fokus. Herunder stor erfaring med surveys med fokus på den praktiske gennemførelse af store dataindsamlinger, telefoninterview, personlige interview, fokusgruppeinterview, journalanalyse samt databehandling og analyse af data. Desuden stor erfaring med facilitering af møder og workshops i tværfagligt og socialfagligt regi. Kendskab til psykiatriområdet gennem kortlægning af tværsektorielle samarbejdsmodeller i børne- og ungdomspsykiatrien og evaluering af psykologhjælp i kommuner og på ungdomsuddannelser. Kendskab til sundhedsområdet gennem surveys med praktiserende læger og sygehuslæger, samt projekt om forbedring af kronikerindsats blandt praktiserende læger.

Kompetenceprofil

 • Projektledelse af dokumentations-, evaluerings- og udviklingsprojekter på det sociale område og det sundhedsfaglige område
 • Metodeudvikling og metodebeskrivelse på det sociale forebyggelsesområde
 • Kendskab til kommunal forebyggelsesindsats på det sociale område generelt og specifikt ift. kriminalitet
 • Projektledelse af komplekse analyseopgaver
 • Facilitering af møder og workshops i tværfagligt og socialfagligt regi
 • Rådgivning i forbindelse med implementeringsprocesser
 • Konceptudvikling, dataindsamling og formidling i forbindelse med socialfaglige kvalitetsudviklingsprojekter
 • Kvantitative og kvalitative analyse- og evalueringsmetoder
 • Udarbejdelse af indsatsteorier
 • Gennemførelse af litteratursøgning
 • Indgående kendskab til kompleks analyse, databehandling og dataindsamlingsmetoder.

Publikationer

Udviklingen i brugen af de sikrede institutioner.   Morten Greve; Anders Nørbæk CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 , Side. 37.

Samarbejde mellem kommune og børne- og ungdomspsykiatrien - et modelhæfte.   Helle Høgh, Anders Nørbæk CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 76 sider.

Evaluering af projekt Frivillighus. Erfaringer fra et innovationsprojekt.   2017 , Side. 40 sider.

Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser: Social Færdighedstræning.   Mett Marri Lægsgaard, Anders Nørbæk og Emely Ek Blæhr Socialstyrelsen, 2017 .

Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser: Åben Dialog.   Mett Marri Lægsgaard, Marianne Balleby, Anders Nørbæk og Karen Pilegaard Socialstyrelsen, 2017 .

"EN VEJ IND".   Anders Erik Nørbæk 2018 , Side. 41 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2018 Specialkonsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Projektleder for evaluering af behandlingsprogrammet MultifunC
 • Projektleder for metodeafprøvning vedr. forebyggelse af rekruttering til rocker-/bandegrupperinger, Socialstyrelsen
 • Projektleder for evaluering af ny socialfaglig indsats (Liv i egen bolig), Guldborgsund Kommune
 • Projektleder for national evaluering af forsøg med bæltefrie afsnit, Sundhedsstyrelsen

2010-2017 Konsulent, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (DEFACTUM), Region Midtjylland

 • Projektleder for national evaluering af forsøg med bæltefrie afsnit, Sundhedsstyrelsen
 • Metodeudvikling og implementeringsstøtte af Fritidspas, Socialstyrelsen
 • Projektleder for evaluering af ny socialfaglig indsats ("Liv i egen bolig"), Guldborgsund Kommune
 • Evaluering af SFT og Åben Dialog, Socialstyrelsen
 • Projektleder for metodeafprøvning vedr. forebyggelse af rekruttering til rocker-/bandegrupperinger, Socialstyrelsen
 • Projektleder for monitorering af betydningsfulde voksenrelationer blandt børn og unge i Billund Kommune (forebyggelse af kriminalitet og dårlig trivsel)
 • Kortlægning af metoder til forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge
 • Udvikling og implementering af DEL (Dokumentation, Effekt og Læring) til socialpsykiatriske botilbud
 • Kortlægning af udviklingen i brugen af de sikrede institutioner for Danske Regioner
 • Projektleder for VISO-rådgivningsforløb vedr. forebyggelse af ungdomskriminalitet i Herlev Kommune
 • Projektleder for VISO-rådgivningsforløb vedr. forebyggelse af ungdomskriminalitet i Billund Kommune
 • Projektleder for CFK´s dokumentationsprogrammer og -aktiviteter inden for det sociale område
 • Konsulent for evaluering af pulje til psykologhjælp, Servicestyrelsen
 • Projektleder VISO-rådgivningsforløb vedr. udvikling af bekymringsguide vedr. arbejdet med udsatte børn og unge i Kalundborg Kommune
 • Proceskonsulent i forbedring af kronikerindsats i almen praksis
 • Kortlægning af tværsektorielle samarbejdsmodeller i Børne- og ungdomspsykiatrien, Servicestyrelsen

2009-2010 Konsulent, MUUSMANN A/S

 • Projektleder på komplekse konsulentopgaver i den offentlige sektor
 • Tilbudsskrivning og udvikling af forretningsområde
 • Pleje og opsøge kunderelationer

2008-2009 Production Manager, Capacent A/S (Epinion)

 • Ansvar for den daglige drift i surveyafdelingen
 • Udvikling og effektivisering af afdelingens arbejdsprocesser
 • Databehandling, sampling, vægtning af data og metodisk kvalitet i dataindsamlingsprocessen i Capacents analyseopgaver
 • Metodisk sparring for konsulenter

2007-2009 Consultant, Capacent A/S (Epinion)

 • Pleje og opsøge kunderelationer
 • Tilbudsskrivning, statistiske analyser og formidling af analyseresultater for forskellige kunder
 • Projektleder på komplekse analyseopgaver

Uddannelsebaggrund

2007 Cand.scient.pol.

2003 BA i Antropologi

Kurser, konferencer m.m.

2015-2015 Temadag om forebyggelse af rekruttering til rocker-/bandemiljøer, Socialstyrelsen, Vejle

2013-2013 "Effektmåling af sociale indsatser: Hvorfor og hvordan?", SFI Temadage, København

2013-2013 "Effektmåling og resultatbaseret styring - hårde fakta om bløde indsatser", Team Online Konference, Odense

2012-2012 Den Kriminalpræventive Dag, Konference, Brøndby

2011-2011 Udviklingsseminar og konference, Dansk Evalueringsselskab, Nyborg

2011-2011 Konference om udsatte børn og unge ude af sammenhæng, Videnscenter for Socialpædagogik og Socialt arbejde, VIA University College, Viborg

2011-2011 "Styrk indsatsen mod ungdomskriminalitet", VISO-temadag, Næstved

Undervisning og anden særlig erfaring

2010-2012 Undervisning af praktiserende læger i implementeringsmetode knyttet til implementering af forløbsprogrammer