Mette Gubi Axelsen

Konsulent , Cand.scient.pol.

+45 5116 3405

metaxl@rm.dk

Præsentation

Stor erfaring med planlægning, gennemførelse og afrapportering af audit som undersøgelses- og læringsmetode. Stor erfaring med planlægning og gennemførelse af interviews og kvalitative analyser. Stor erfaring med udvikling af akkrediteringsmodel på det sociale område. Har varetaget udvikling af koncept for ekstern evaluering og tracer-metoden samt uddannelse af surveyors, der evaluerer de sociale tilbud ud fra en målsætning om kontinuerlig læring, og har ligeledes deltaget i udvikling af introduktionsforløb for socialtilsynet. Har ligeledes varetaget udvikling og implementering af dokumentationsprogram for målgrupperne: unge på sikrede institutioner, unge på psykiatrinære institutioner og voksne på socialpsykiatriske tilbud. Har bred erfaring med rådgivnings- og kortlægningsforløb til brug for kommuners kriminalitetsforebyggelsesindsats på børne- og ungeområdet og har i den forbindelse fungeret som VISO-specialist i en årrække. Har ligledes erfaring med planlægning og gennemførelse af workshops og undervisningsforløb for medarbejdere og ledere på sociale tilbud. Desuden mangeårig erfaring med sekretariatsbetjening, herunder erfaring med politisk, strategisk samarbejde. Har varetaget udviklingsprojekter på sundhedsområdet, herunder udvikling af redskaber til kvalitetsopfølgning.

Kompetenceprofil

 • Erfaring med anvendelse af auditmetoden som evaluering og til kvalitetsudvikling
 • Erfaring med kvalitative evalueringsmetoder
 • Erfaring med spørgeskemaundersøgelser
 • Erfaring med konceptudvikling og implementering af ekstern evaluering af sociale tilbud
 • Erfaring med politisk, strategisk samarbejde
 • Erfaring med kriminalitetsforebyggelse i kommuner
 • Erfaring med formidling, undervisning og procesfacilitering
 • Bredt kendskab til akkreditering og akkrediteringsprogrammer
 • Bredt kendskab til socialområdet, med fokus på børn og unge
 • Bredt kendskab til udvikling og implementering af dokumentationsredskaber

Publikationer

Evaluering af SIP-unge for sikrede døgninstitutioner.   Helle Berg Arvesen, Mette Gubi Axelsen, Simon Østergaard Møller Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 16 sider.

Auditrapport 2016 – Thisted Kommune – Hånd Om Egen Familie.   Mette Gubi Axelsen DEFACTUM, 2016 , Side. 28 sider.

De første erfaringer med sociolancen.   Mette Gubi Axelsen; Peder Hau Lyng DEFACTUM, 2017 , Side. 14 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Vejleder i forsknings-udviklingsarbejde på det specialiserede socialområde, Region Midtjylland
 • Udviklingsprojekt: Fremtidens Boformer
 • Evaluering af MultifunC - en delvist lukket institution for kriminalitetstruede unge
 • Projektleder: Evaluering af Omsorgscenter PitStop - et plejetilbud for hjemløse borgere
 • Projektleder: Uddannelse af surveyors og udarbejdelse af metodebeskrivelse til gennemførelse af tracer på det sociale område
 • Projektleder: Udvikling af redskab til kvalitetsopfølgning på PRO, Samarbejde mellem de fem regioner
 • Projektleder: Evaluering af Den Sociale Akutuddannelse
 • Evaluering af pilotprojekt: Sociolancen i Region Midtjylland
 • Kvalitetsaudit om VISO-sag
 • Projektleder: Pilotprojekt om anvendelse af tracer som metode til evaluering af kvalitetsarbejde på sociale botilbud
 • Projektleder: Audit og workshop: Hånd om egen familie, Thisted kommune
 • Audit om kritisk hændelse i kommune
 • Audit 2 om grov vold og vold med døden til følge på botilbud

2010-2016 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Audit 1 om grov vold og vold med døden til følge på botilbud
 • Projektleder: Udviklings- og implementeringsforløb om vidensbaseret dokumentation for privat opholdssted for unge udsatte
 • Udvikling af metode- og implementeringskatalog, udvikling af introduktionsforløb samt e-læringssekvenser om kvalitativ dataindsamling og metode til brug for socialtilsynet
 • Udvikling af kvalitetsarbejde for regionernes sociale tilbud, sekretariat for temagruppe
 • Udvikling af introduktionsforløb i metodefaglighed for tilsynskonsulenter i socialtilsyn
 • Projektleder og projektmedarbejder: Kortlægning og vidensgenerering vedrørende kriminalitetsforebyggelse i 3 kommuner
 • Uddannelse af surveyors til udførelse af ekstern evaluering af sociale tilbud
 • Sekretariatsbistand for Jysk forsknings- og evalueringssamarbejde
 • Sekretariatsbistand for Dansk EvalueringsSelskab
 • Udarbejdelse af evalueringsrapporter til evaluering af koncepter samt erfaringer med brug af dokumentationsprogrammer
 • Udvikling og implementering af koncept for ekstern evaluering
 • Udførelse af Interviews og audits
 • Planlægning og afholdelse af uddannelsesforløb for medarbejdere på sociale botilbud
 • Udvikling af standarder for kvalitet til sociale tilbud

2008-2010 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Udvikling af og pilottest af koncept for ekstern evaluering af botilbud
 • Udvikling af dokumentationsprogrammer for psykiatrinære institutioner samt socialpsykiatriske botilbud

Uddannelsebaggrund

2008 Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2002 Universidad Complutense de Madrid, Spanien

Kurser, konferencer m.m.

2018 Brugerkursus i YLS/CMI til screening af kriminalitetstruede unge

2018 Proceskonsulentuddannelse, Attractor Mannaz

2017 Kursus i flowskrivning

2017 Forbedringsvejlederuddannelse

2013 Projektlederuddannelse

2013 Oplæg om casebaseret audit som kvalitetsovervågning, ISQUA, Edinburgh

2012 ISQUA, Geneve

Undervisning og anden særlig erfaring

2016 Undervisning på masteruddannelse i offentlig kvalitet og ledelse, SDU: Kvalitetsmonitorering og audit på det sociale område

2016 Undervisning på masteruddannelse i kvalitet og kvalitetsledelse, SDU: Kvalitetsvurdering i den sociale sektor

2016 Undervisning på diplomuddannelse i Metoder til klinisk kvalitetsudvikling, Metropol: Tværsektoriel audit

2016 Undervisning i udfordringer i projektarbejde på Social akutuddannelse, HR, CFK og Socialstyrelsen

2015 Undervisning i auditmetoden for kommunale socialfaglige medarbejdere

2014 Undervisning i introprogram for medarbejdere i Socialtilsynet i Metodetriangulering og vurderingskriterier

2010-2016 Undervisning af socialfaglige og administrative medarbejdere samt ledere i ekstern evaluering, herunder metodetriangulering, afrapportering og feed back til tilbud

2008-2011 Undervisning af nøglepersoner i udvikling af dokumentationsprogrammer. Undervisning af ressourcepersoner i auditmetoden.