Lise Marie Witt Udsen

Konsulent , Cand.scient.pol.

+45 2499 7787

lisuds@rm.dk

Præsentation

Solid erfaring med evaluering og undersøgelser i forhold til socialt udsatte borgere - primært inden for handicap- og socialpsykiatriområdet, men i stigende grad også inden for psykiatriområdet. Aktuelt i projekter med fokus på sektorovergange og tvangsindlæggelser. Herudover kan nævnes Peer Job-undersøgelsen, evaluering af samarbejdsmodel vedrørende børn med cerebral parese, evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte, evaluering af Bröset Violence Checklist. Opstart og projektledelse af videnskabende netværksprojekt, herunder undervisning af projektmedarbejdere i praksisbaseret forskning i projektet om aldring og autisme. Udvikling af projektansøgninger i samarbejde med forskellige netværk. Projektledelse af udviklings-, implementerings- og afprøvningsprojekter, særligt inden for beskæftigelsesområdet i KOTARE-projektet om Afprøvning og implementering af kognitiv træning i arbejdsmarkedsrehabilitering.

Kompetenceprofil

 • Projektledelse og processtøtte
 • Evaluering (design, udvikling af dataindsamlingsinstrumenter, dataindsamling (kvalitativ og kvantitativ), analyse, afrapportering og formidling)
 • Videnskabende netværk og praksisbaseret forskning
 • Projektudvikling og udarbejdelse af projektansøgninger
 • Solidt kendskab til udsatte voksne (voksenhandicap og socialpsykiatri)
 • Erfaring inden for social-, psykiatri- og sundhedsområdet

Publikationer

Implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering - Resultater.   Lise Marie Witt Udsen, Marianne Kold Hansen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 , Side. 98 sider.

Implementeringsguide - Erfaringer fra implementering og afprøvning af kognitiv træning i arbejdsrehabilitering.   Lise Marie Witt Udsen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 , Side. 20 sider.

De Sociale Indikatorprogrammer for unge.   Lise Marie Witt Udsen; Anette Stamer Ørsted Center for Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 21 sider.

De Sociale Indikatorprogrammer for voksne.   Lise Marie Udsen; Anette Stamer Ørsted Center for Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 16 sider.

Evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte.   Lise Marie Witt Udsen, Rikke Thomsen; Astrid Lyhne CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 , Side. 83 sider.

Første artikelsamling i det videnskabende netværk om gerontologi og autisme (GAU) 2014-2017.   Kirsten Overgaard; Lone Jakobi Sørensen; Lise Marie Witt Udsen; Knud Ramian 2015 .

Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? Muligheder og barrierer.   Gry Trust Mertz, Jesper Buchholdt Gjørup, Jens Hansen og Lise Marie Witt Udsen DEFACTUM, 2017 , Side. 10 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Tovholder og vidensindsamler for tværsektoriel arbejdsgruppe om nedbringelse af tvangsindlæggelser i psykiatrien
 • Kvalitativ undersøgelse af oplevelsen af sektorovergange til brug for arbejdet med sundhedsaftalen mellem kommuner og region
 • Undersøgelse af jobmarkedet for peer-medarbejdere
 • Evaluering af samarbejdsmodel i forhold til børn med spastisk lammelse, Aarhus Kommune
 • Interne sekretariats-/organisationsudviklingsopgaver
 • Sparring til forprojekt til ph.d. om pragmatiske vanskeligheder hos børn med høretab, Institut for Kommunikation og Handicap
 • Projektstøtte til projekt Langt fra - tæt på, Institut for Kommunikation og Handicap
 • Projektstøtte til projekt Kommunikation for livet, Institut for Kommunikation og Handicap

2011-2016 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektleder for udvikling af brobygningsprojekt på beskæftigelsesområdet
 • Projektleder for udvikling og gennemførelse af videnskabende netværksprojekt om aldring og autisme (støttet af Veluxfonden)
 • Projektleder for evaluering af Projekt Virtuel Bostøtte i Aarhus, Viborg, Randers, Herning og Favrskov Kommune
 • Projektleder for evaluering af risikovurderingsredskabet Bröset Violence Checklist i socialpsykiatrien i Region Midtjylland
 • Projektleder for KOTARE-projektet – afprøvning og implementering af kognitiv træning i arbejdsmarkedsrehabilitering (støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Helsefonden)

2008-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Udarbejdelse af bruger- og pårørendeundersøgelse på de sikrede institutioner (UFOS – unge og forældre om de sikrede institutioner og deres åbne afdelinger)
 • Udarbejdelse af eksterne evalueringsrapporter i regi af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område
 • Sekretariatsbistand til Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde (JYFE)
 • Konsulentbistand til Socialministeriet og Deloitte i forbindelse med udarbejdelse af et redskab til at måle livskvalitet for ældre på plejecentre
 • Kontaktperson for de sociale indikatorprogrammer (SIP) på voksenhandicapområdet
 • Evaluering af det fælles kvalitetsudviklingsprojekt i socialpsykiatrien i Region Midtjylland
 • Projektleder for det fælles kvalitetsudviklingsprojekt i socialpsykiatrien i Region Midtjylland
 • Konsulent for udvikling og implementering af de sociale indikatorprogrammer (SIP) i Danmark

2007-2008 Fuldmægtig, Sundhedssekretariatet, Region Midtjylland

 • Opstarte og gennemføre forløb med hospitalspraktik for administrative medarbejdere i Sundhedsstaben i samarbejde med hospitalerne
 • Koordinering af og udarbejdelse af oplæg til introduktion for nye medarbejdere i Sundhedsstaben
 • Indsamling, koordinering og udarbejdelse af Sundhedsstabens bidrag til den Regionale Udviklingsplan
 • Udarbejdelse af oplæg til direktør og politikere
 • Sekretariatsbetjening af mødefora for Sundhedsstabens afdelingschefer og kontorchefer

2005-2006 Studentermedhjælper i sekretariatet for Netværket vedr. Domfældte Udviklingshæmmede (NDU)

2005 Praktikant og studentermedhjælper i sekretariatet for Vidensteamet vedr. Udviklingshæmmede og Senhjerneskadede med Problemskabende Adfærd

Uddannelsebaggrund

2006 Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2017 Kursus i flowskrivning

2017 ViBIS-konference om Det Brugerinddragende Hospital

2016 KL's Handicap- og Psykiatrikonference

2016 Kursus i det gode dagsordenspunkt

2014 Afslutningskonference om kognitiv træning i arbejdsrehabilitering

2011 KL's Sociale Temamøde

2010 Ph.d.-kursus i kvantitativ metode på Aarhus Universitet

2009 Socialt Lederforums efterårskonference

2009 3-dages kursus i livskvalitetsmålingsredskabet "Quality of Life Profile" v/University of Toronto, Canada

2008 Projektlederkursus

2005 1-dags kursus i Neuropædagogik

2005 Temadag ved SFI (nu: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) om evaluering på handicapområdet

2005 Forstandergruppens landsmøde