Monitorering af kommunal hjerterehabilitering i Region Midtjylland

I forbindelse med revision af forløbsprogrammet for hjertesygdom er det i et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region besluttet, at der skal ske en overdragelse af dele af hjerterehabiliteringen fra hospitaler til kommuner i løbet af 2016. De opgaver, der overleveres til kommunerne, er patientuddannelse, fysisk træning, diætbehandling, rygestopintervention og den psykosociale indsats.

Det reviderede forløbsprogram indeholder anbefalinger om monitorering af kvaliteten af indsatserne i de overleverede opgaver baseret på standarder og indikatorer i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

I overensstemmelse hermed har DEFACTUM udviklet en webportal, hvor alle kommuner i Midtjylland kan indtaste data for indsatser i den kommunale hjerterehabilitering.

Webportalen består af et inddata- og et uddatamodul. Registrering af data i systemet er relateret til indikatorerne vedrørende:
Andel af borgere med hjertesygdom som:

- er vedholdende, blandt deltagere i kommunal hjerterehabilitering
- gennemfører mindst 80 % af de planlagte træningssessioner
- modtager træningstilbud, og som stiger mindst 10 % i arbejdskapacitet eller 6 minutters gangtest
- var rygere ved opstart, men eks-rygere ved afslutning af forløbet
- har modtaget diætbehandling ved klinisk diætist/cand.scient. i klinisk ernæring ved afslutning af hjerterehabiliteringsforløbet
- er screenet for depression ved afslutningen af hjerterehabiliteringsforløbet

Data registreres ved indledning og ved afslutning af et rehabiliteringsforløb.

De første kommuner startede indtastning ultimo 2016. De første resultater forventes at blive opgjort i et samarbejde med kommunerne i regi af Den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet i den midtjyske region (KOSU) ultimo 2017 eller primo 2018.

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Mads Venø Jessen, KOSU-sekretariatet:
jmav@aarhus.dk; tlf. 2134 6609.

Projektleder Hanne Søndergaard, DEFACTUM, Region Midtjylland: hanne.soendergaard@stab.rm.dk; tlf. 2152 6487 (for faglige spørgsmål).

Projektstatus Aktiv