Er du interesseret i rehabilitering og i, hvordan opgaver løses sammenhængende mellem sundhed, social og beskæftigelse på tværs af sektorer? Er du optaget af, hvordan der skabes forandringer og sammenhæng mellem beskæftigelses- og sundhedsområdet? Kan du se dig selv som tovholder på et projekt, der skal forbedre den beskæftigelsesrettede rehabilitering for borgere med lænderyg-problemer og som tilrettelægges efter principperne i "Place first, then train" tilgangen?

Ved Forskningsklinik for Sammenhængende Rehabiliteringsforløb for borgere på tværs af region og kommune, er en ny 5-årig stilling som seniorforsker ledig til besættelse 1. september 2018 eller snarest derefter. Forskningsprojektet "På banen igen med lænderyg-besvær" har til formål at øge arbejdsmarkedstilknytning og er målrettet kommunale indsatser til borgere, der er sygemeldt på grund af smerter i ryggen.

Projektet skal være med til at sikre, at borgerne møder et velfærdssystem, der arbejder ud fra forståelsen af, at mennesker skabes af den kontekst, de lever i. Det skal afspejles i differentierede forløb, der er afhængige af borgerens egne ressourcer og foregår på tværs af sektorer. Indsatserne skal medføre, at borgerne igen kan deltage i samfundet - herunder i arbejdslivet og leve et meningsfyldt liv.

Forskningsklinikken er organisatorisk placeret i afdelingen "Rehabilitering og Sygefravær", der er en del af DEFACTUM, Koncern Kvalitet, der varetager det strategiske kvalitetsarbejde i Region Midtjylland samt forsknings- og udviklingsopgaver inden for sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet til brug for både regionen og for eksterne parter. Rehabilitering og Sygefravær har i en årrække haft en stor rolle i udviklingen af rehabiliteringsfeltet i Danmark. I løbet af de sidste 10 år er der i Rehabilitering og Sygefravær udviklet et kompetent og engageret forskningsmiljø med nu syv forskere, hvoraf én er professor og fire er deltidslektorer ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Der er pt. tilknyttet 17 ph.d. studerende, og der er en betydelig forskningsproduktion samt undervisningsaktivitet ved Aarhus Universitet på de sundhedsfaglige uddannelser. Forskerne har gode netværk lokalt, nationalt og internationalt. Forskningsmiljøets styrke afspejles i en kraftig stigende videnskabelig produktion, stor grad af ekstern finansiering og et godt arbejdsmiljø.

Forskningsklinik for sammenhængende rehabiliteringsforløb for borgere på tværs af region og kommune er en forskningsenhed, der skal udvikle, anvende og formidle evidensbaserede metoder i rehabiliteringsindsatser. Forskningsklinikken skal blandt andet medvirke til systematisk afprøvning og evaluering af rehabiliteringsindsatser, udbredelse og implementering af viden. Samtidig skal forskningsklinikken sikre forskning af høj kvalitet. Målet er at indsamle ny viden om rehabilitering, og ikke mindst at formidle eksisterende viden.

Om stillingen
Seniorforskeren skal være ansvarlig for et forskningsprojekt, der er målrettet kommunale indsatser til borgere, der er sygemeldt på grund af smerter i ryggen. "På banen igen med lænderyg-besvær" er arbejdstitlen på forskningsprojektet, der har til formål at øge arbejdsmarkedstilknytning og undgå unødig udstødning fra arbejdsmarkedet.
Seniorforskeren skal være projektleder på forskningsprojektet og skal bidrage til at sikre rammer, der understøtter forskningen og kunne formidle akademisk og populært på et højt niveau. Det vil ske i interaktion med det øvrige videnskabelige personale.

Som seniorforsker indgår man i et team, der skal producere forskningsbaseret viden, der bidrager til udviklingen af rehabiliteringsindsatser inden for området; bevægeapparatsbesvær.

Vi lægger vægt på, at du har følgende faglige og personlige kvalifikationer:

•Har en socialfaglig eller sundhedsfaglig ph.d. og forskningsmæssige kvalifikationer svarende til mindst lektorniveau
•Har dokumenteret videnskabelig vejledningskompetence på ph.d.-niveau
•Har erfaring inden for tværfaglig forskning
•Har indsigt og erfaring som sætter dig i front for udvikling af rehabiliteringsindsatser
•Erfaring med forsknings- og udviklingsprojekter i klinik/praksis med udøvende fagprofessionelle
•Gode kommunikations- og samarbejdsevner på alle niveauer
•Kan bidrage aktivt til udvikling af en organisation med mange enheder frem mod fælles mål

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste ved DEFACTUM, Koncern Kvalitet indtil videre.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Merete Labriola på tlf 24983449 evt. SMS eller Thomas Maribo tlf 24983449 evt. SMS

Din ansøgning
Din ansøgning skal indeholde oplysninger om uddannelse samt hidtidig erfaring og skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 10. juni 2018.

Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 18. juni 2018. med 2. samtale den 27. juni 2018.

Ansøgningen sendes elektronisk nedenst på denne side